Διοίκηση

Εγχώρια Εμπειρία – Διεθνής Τεχνογνωσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της QQuant Master Servicer Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη με μακρά πείρα στον τραπεζικό, βιομηχανικό και συμβουλευτικό κλάδο στην Ελλάδα, την Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα στελέχη της εταιρίας είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες με βαθιά γνώση και εμπειρία στη χορήγηση, διαχείριση και αναδιάρθρωση δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων, καθώς και στη διαχείριση κινδύνων και την επενδυτική τραπεζική σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες.

Διοικητικό Συμβούλιο


Δημόκριτος
Άμαλλος

Πρόεδρος, Μη εκτελεστικός

Έχει διατελέσει Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (2009 -2013) και Εταίρος στη Singular Α.Ε, όπου κατείχε τις θέσεις Οικονομικού Διευθυντή και Βοηθού Γενικού Διευθυντή. Υπήρξε Μέλος Δ.Σ. των εταιριών Oneworld Α.Ε., Decision Α.Ε., Euroskills Α.Ε., Sanyocom Α.Ε., AMTE Α.Ε. και της Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.


Νικόλαος
Βαρδαραμάτος

Διευθύνων Σύμβουλος

Δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό κλάδο και τον κλάδο της πληροφορικής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό επί 20 χρόνια, με επιτυχημένη πορεία στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό λειτουργιών, και την ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων εξωτερικών συνεργατών. Ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών & Πληροφορικής της Financial Planning Services, θυγατρικής του Ομίλου Eurobank, υπήρξε υπεύθυνος για τον καθορισμό της στρατηγικής διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής, με βελτίωση των αποτελεσμάτων για 8 χρόνια, καθώς και για το σύνολο των λειτουργιών της εταιρίας και την υλοποίηση έργων πληροφορικής.


Θεόδωρος
Μαθηκολώνης

Εκτελεστικό Μέλος

Διαθέτει περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την επενδυτική τραπεζική και τις αναδιαρθρώσεις δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. Έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολύπλοκων συναλλαγών που αφορούσαν σε λειτουργικές/χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις, αγοραπωλησίες δανείων, καθώς και διαπραγματεύσεις με μετόχους και πιστωτές, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαφόρων κλάδων, συνολικού ύψους άνω των €2,0 δισ. Έχει αναλάβει με επιτυχία την αποτίμηση δανειακών μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους άνω των €3,0 δισ., με εξασφαλίσεις άνω των 4.000 ακινήτων.


Φρίξος
Ιωαννίδης

Εκτελεστικό Μέλος

Διαθέτει 20 χρόνια διοικητικής εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα έχοντας αναλάβει σειρά διευθυντικών θέσεων στην Εμπορική Τράπεζα και την Αγροτική Τράπεζα υπό Ειδική Εκκαθάριση. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει ηγηθεί της δημιουργίας δύο ολοκληρωμένων και σύγχρονων μονάδων διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και είχε την ευθύνη διαχείρισης μεγάλων χαρτοφυλακίων Λιανικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής. Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό στρατηγικών διαχείρισης και λύσεων διακανονισμού απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ενώ γνωρίζει σε βάθος την αγορά υπηρεσιών ενημέρωσης και διεκδίκησης απαιτήσεων.


Σπυρίδων
Ρέτζεκας

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στη διαμόρφωση και επέκταση επιχειρήσεων στους κλάδους της Πληροφορικής και του Financial Technology. Έχει ηγηθεί της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων αιχμής για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αλλά και χρέους. Συνεργάζεται με κορυφαίες τράπεζες και εταιρίες των κλάδων Ενέργειας και Εμπορίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Ομάδα Στελεχών


Εμμανουήλ
Φουντουλάκης

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 16 ετών. Έχει διατελέσει υπεύθυνος του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής στην PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση των 14 υπό ειδική εκκαθάριση Τραπεζικών Ιδρυμάτων, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Κατείχε καίριες διευθυντικές θέσεις στην Εμπορική Τράπεζα και στην Alpha Bank, καθορίζοντας με ουσιαστικό τρόπο το επιχειρησιακό μοντέλο διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (στρατηγική και τμηματοποίηση χαρτοφυλακίου, σχεδιασμό προϊόντων, διαχείριση εσωτερικών ομάδων παραγωγής – call center, διαχείριση δικτύου εξωτερικών συνεργατών κ.λπ.).


Ευστάθιος
Κονιδάρης

Έχει 27 χρόνια συνολικής τραπεζικής εμπειρίας στην Εμπορική Τράπεζα, την Εμπορική Credicom και την Alpha Bank, με τα τελευταία 13 ως διευθυντικό στέλεχος Διευθύνσεων – Τομέων Κεντροποιημένων Λειτουργιών endtoend διαχείρισης Δανείων και Εξασφαλίσεων Xρηματοδοτήσεων Λιανικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στην Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες με ευθύνη για το σύνολο των Συστημικών Τραπεζών (Προσημειώσεις , Άρσεις , Έρευνες, Κτηματολόγιο, Δικαστικές Ενέργειες), όσο και για Β2Β Πελάτες (Πωλήσεις, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός- Collection, Δικαστικές Ενέργειες).


Κυριάκος
Φοινικόπουλος

Διαθέτει 24ετή διεθνή εμπειρία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε θέματα  εσωτερικού ελέγχου,  λειτουργικού κινδύνου, τη συμμόρφωση, την καταπολέμηση της απάτης, τη διαχείριση έργων και την επιχειρησιακή συνέχεια. Στο παρελθόν εργάστηκε ως διευθυντής εσωτερικού ελέγχου και διευθυντής λειτουργικού κινδύνου σε πιστωτικά ιδρύματα όπως η Τράπεζα HSBC, και σε εταιρίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, όπως η HSBC Securities Services.


Χρήστος
Λυγερός

Έχει τραπεζική εμπειρία 34 ετών σε ελληνικές τράπεζες σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διεθνών τραπεζικών σχέσεων, εκπαίδευσης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, και οργάνωσης. Από το 2004 και για 12 έτη εργάστηκε ως Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Alpha Bank με ευθύνη την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου από την Τράπεζα, καθώς και τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα έχει ασχοληθεί με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, προστασίας καταναλωτή, προστασίας επενδυτή, μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτης, τραπεζικού απορρήτου, λειτουργικών κινδύνων, και σχέσεων με τις εποπτικές και άλλες αρχές.