Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

Η QQuant Master Servicer Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (QQuant) έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωσή τους για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων μαζί της. 

Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και σημαντική πηγή πληροφόρησης για τον εντοπισμό αδυναμιών και τη βελτίωσή τους.

Σας ενθαρρύνουμε να εκφράζετε την άποψή σας καθώς η γνώμη σας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την Εταιρεία μας.

Εάν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, εμπιστευτείτε μας. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στό παράπονό σας με διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη μας το ισχύον νομό – κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα και με τη θεσπισμένη Πολιτική και Διαδικασίες Διαχείρισης Παραπόνων της Εταιρείας.

Με ποιους τρόπους μπορώ να υποβάλλω παράπονο;

 • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνων.
 • Στέλνοντας e–mail στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Εταιρείας info@qquant.gr.
 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 2111902100 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 18:00.
 • Αποστέλλοντας επιστολή ή με φυσική παρουσία στη έδρα της Εταιρείας στη   διεύθυνση Παραδείσου 16, Μαρούσι, ΤΚ 15125 της Εταιρείας συμπληρώνοντας την Φόρμα Υποβολής Παραπόνου.

Οδηγίες Πρόσβασης

Απαραίτητα στοιχεία κατά την υποβολή του παραπόνου

Προς διευκόλυνση του έργου μας, όταν υποβάλετε το παράπονό σας με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε όπως φροντίσετε να:

 • Παράσχετε τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εντοπίσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες της συνεργασίας σας με την Εταιρεία μας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας).
 • Περιγράψτε το πρόβλημα με ακρίβεια και αναλυτικά διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.
 • Προς διευκόλυνσή σας, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Φόρμα Υποβολής Παραπόνου.

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται   

 • Αμέσως μετά την παραλαβή του παραπόνου σας και την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, θα παραλάβετε βεβαίωση παραλαβής.
 • Θα μελετήσουμε προσεκτικά και διεξοδικά το θέμα που μας αναφέρατε.
 • Σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετα στοιχεία θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
 • Στη συνέχεια το θέμα σας διερευνάται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της Εταιρείας.
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης, ενημερώνεστε εγγράφως με την απάντησή μας για το θέμα που μας θέσατε.

Χρόνος Ανταπόκρισης στο Παράπονό σας

Στόχος μας είναι η δίκαια επίλυση κάθε παράπονου που μπορεί να προκύψει με τον συναλλασόμενο όσο πιο άμεσα γίνεται. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν και εντός του προβλεπόμενου από το κανονιστικό πλαίσιο χρόνου των 45 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του παραπόνου σας. 

Για πιο πολύπλοκα ζητήματα μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διερεύνησή και η απάντηση του παραπόνου σας.

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η QQuant δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την QQuant, παρέχονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας: https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre/).

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

Εάν είστε συναλλασσόμενος με την QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (QQuant) και επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτό παράπονο, παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

Στοιχεία Συναλλασσόμενου

Αν είστε εκπρόσωπος Εταιρείας,συμπληρώστε την ΕΠΩΝΥΜΙΑ της,το ΑΦΜ, το Ονοματεπώνυμό και τη θέση σας*

Περιγραφή Παραπόνου

Παρακαλούμε περιγράψτε όσο πιο αναλυτικά γίνεται τα γεγονότα, τις ημερομηνίες και τα ονοματεπώνυμα εμπλεκομένων (εάν γνωρίζετε).*

(*) Υποχρεωτικά Πεδία

Παρακαλούμε εφόσον αναφέρεστε σε σχετικά έγγραφα όπως τα επισυνάψετε. 

Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Φόρμα Παραπόνου είναι πλήρη και ακριβή και η QQuant έχει το δικαίωμα να τα εξακριβώσει κατά την κρίση της.

Η QQuant θα ανταποκριθεί με άμεση επιβεβαίωση παραλαβής του παραπόνου σας και γραπτή απάντηση εντός 45 ημερολογιακών ημερών. 

Σε περίπτωση που η QQuant δεν είναι σε θέση να σας απαντήσει εντός του προβλεπόμενου χρόνου, θα σας γνωρίσει γραπτώς τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

Εάν δεν σας ικανοποιεί η τελική απάντηση της QQuant, διατηρείτε το δικαίωμα να προωθήσετε το παράπονό σας σε τρίτους θεσμικούς φορείς: 

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414
Email: http://www.synigoroskatanaloti.gr/ 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 3843549 

Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
Τηλ: 210 3201111, 210 3205011
Fax: 210 3205400
Email:
dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr 

Η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων.