ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ASOPUS LIMITED PARTNERSHIP

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου (η Δήλωση) περιγράφει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων των οποίων τα δάνεια, οι υποθήκες ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα ανήκουν στην Asopus Limited Partnership, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα των αντίστοιχων εγγυητών, όπως και τρίτων προσώπων ήτοι δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων και εργαζομένων που συνέχονται με τα δάνεια αυτά. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Asopus Limited Partnership (Asopus, εμείς, εμάς  ) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα αυτά και τέλος τα δικαιώματα που μπορεί να διαθέτετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Η Asopus είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας όλων των προσωπικών σας δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Δήλωσης. Αυτή η Δήλωση υποδεικνύει ποια προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς και για ποιο σκοπό, καθώς και σε ποια νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα δεδομένα αυτά μπορεί ή θα μεταβιβασθούν. Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα πρόσωπα. Επεξεργαζόμαστε, πάντα, τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.  

Η Asopus έχει αναθέσει στην QQUANT MASTER SERVICER AΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Quant) τη διαχείριση των δανειακών σας λογαριασμών και των οφειλών σας. Τόσο η Asopus όσο και η Quant ενεργούν η καθεμία ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο που η Quant μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Quant στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre/

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους τρόπους που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» κατωτέρω.

 

1.ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Μπορεί να συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

Δεδομένα ταυτοποίησής σας: όπως ονοματεπώνυμο (περιλαμβανομένων τίτλων προ του ονόματός σας), φύλου, ηλικίας, ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (όπως διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).

Δεδομένα επικοινωνίας: όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας ή τηλεφωνικός αριθμός.

Δεδομένα προσωπικής κατάστασης και οικονομικής φύσης: συμπεριλαμβανομένων κατάστασης απασχόλησης και σχετικών στοιχείων, τραπεζικών ενημερώσεων (bank statements), Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), φορολογικών δεδομένων, στοιχείων αποπληρωμής καρτών, αποταμιεύσεων, οφειλών, όπως δανειακών και οφειλών πιστωτικών καρτών, εισοδήματος και δαπανών, εργοδοτικών και συνταξιοδοτικών παροχών, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και στοιχεία οικογενείας, τρόπου ζωής και άλλων περιστάσεων, στο βαθμό που σχετίζονται με τα δάνεια.

Επικοινωνίες με εμάς ή τους εκπροσώπους μας: συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων οποιασδήποτε επικοινωνίας που οι διαχειριστές απαιτήσεών μας έχουν με εσάς σε σχέση με την διαχείριση του δανείου, της υποθήκης ή άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: όπως αποκαλύψεις από εσάς σε σχέση με ζητήματα υγείας σας ή με ποινικές καταδίκες σας.

Δεδομένα από τρίτα πρόσωπα: συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων πιστωτικής αξιολόγησης.

 

2.ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να σας ταυτοποιήσουμε και να επαληθεύσουμε τα δεδομένα σας ως μέρος της προσπάθειας μας να αποτρέψουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές/παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την αποφυγή φορολόγησης και/ή την απάτη·
 • για να εκτιμήσουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματα και στα αιτήματά σας (εφόσον υπάρχουν)·
 • για να εκτιμήσουμε οποιαδήποτε αίτηση διαφοροποίησης της εξασφάλισής μας ή εναλλακτικής λύσης αποπληρωμής, όταν βρεθείτε σε οικονομική δυσκολία·
 • για να εκτιμήσουμε την οικονομική δυνατότητα και καταλληλότητα για την παροχή πίστωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πιστωτικών σας δεδομένων για την υποβολή κανονιστικών αναφορών·
 • για να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας και την επαγγελματική σχέση μας μαζί σας·
 • για να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των πληρωμών, των αμοιβών διαχείρισης, καθώς και των πληρωμών για την καταβολή χρεών·
 • για να εκπληρώνουμε συμβατικές υποχρεώσεις προς τρίτα πρόσωπα σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού σας·
 • για να αποτρέψουμε επικείμενη και σοβαρή βλάβη σε πρόσωπο ή ιδιοκτησία·
 • για να ανταποκριθούμε σε ερωτήματα εποπτικών αρχών, αρχών που επιβάλλουν το νόμο ή / και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών·
 • για να προβαίνουμε σε υποχρεωτικές επικοινωνίες, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς·
 • για να διερευνούμε και επιλύουμε παράπονα· και
 • για να συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και άλλες απαιτήσεις.

 

3.ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Στην περίπτωση που το δάνειο, η υποθήκη ή άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν έχει μεταβιβασθεί σε εμάς από άλλον δανειστή, έχουμε αποκτήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα του λογαριασμού σας από τον δανειστή αυτόν.

Στην περίπτωση που έχετε λάβει δάνειο ή άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν ή έχετε επιβαρυνθεί με υποθήκη  από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο, μπορεί να έχουμε αποκτήσει τα προσωπικά σας δεδομένα από τον συνοφειλέτη σας. Εάν δεν έχετε εξουσιοδοτήσει τον αντίστοιχο συνοφειλέτη σας να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.

Επίσης, ενίοτε αποκτούμε προσωπικά σας δεδομένα από τα ακόλουθα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε:

 • διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, εξωτερικούς συνεργάτες και εκκαθαριστές·
 • τους δικηγόρους μας·
 • οργανισμούς παροχής πιστωτικών πληροφοριών ·
 • οργανισμούς πρόληψης απάτης· και
 • υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως, μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα από δημόσιες βάσεις δεδομένων.

 

4.ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επί των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • επειδή είναι απαραίτητο για την διαχείριση, εκτέλεση και εκπλήρωση της σύμβασής μας με εσάς`
 • για την εξυπηρέτηση των νομίμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Asopus και άλλων, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεών μας, όπως:
  • για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας·
  • για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων επισκόπησης, ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων για σκοπούς λήψης στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων και συμμόρφωσης με την εσωτερική διακυβέρνηση·
  • για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών μας·
  • για την διασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας, την αποκατάσταση καταστροφών και την αντιμετώπιση γεγονότων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
  • για την πραγματοποίηση δοκιμών συστημάτων· και
  • για την ανάλυση παραπόνων για τους σκοπούς αποφυγής λαθών και αποτυχίας διαδικασιών·
 • για τη συμμόρφωση με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της Asopus και
 • εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, επειδή έχετε συγκατατεθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η μη παροχή από πλευράς σας των προσωπικών δεδομένων σας ζητήσουμε, με σκοπό τη διαχείριση του λογαριασμού σας,  μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την από πλευράς μας αδυναμία να τηρήσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και ως εκ τούτου να τεθεί σε κίνδυνο το δάνειο, η υποθήκη ή άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν.

 

5.ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

5.1 Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα εντός της Asopus και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Οι εργαζόμενοι της Asopus και οι εκπρόσωποι της έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του εφαρμοστέου σκοπού και για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με και, όπου χρειάζεται, να τα διαβιβάσουμε στις εταιρείες του ομίλου και στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, καθώς και στους εκπροσώπους τους.

5.2 Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτα μέρη

Τα ακόλουθα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όταν χρειάζεται:

 • χρηματοοικονομικοί οργανισμοί: συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτών και ασφαλιστικών εταιρειών·
 • πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας: όπως διαχειριστές απαιτήσεων, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, εκτιμητές, κτηματομεσίτες, πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης, υπηρεσιών αποθήκευσης εγγράφων, και υπηρεσιών πληροφορικής, πάροχοι  υπηρεσιών ανάλυσης και οργανισμοί πρόληψης απάτης·
 • επαγγελματίες σύμβουλοι: συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων μας, των λογιστών μας, των ελεγκτών μας, των εκκαθαριστών και των επιχειρηματικών μας συμβούλων·
 • ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου
 • συνοφειλέτες και εγγυητές στο λογαριασμό σας και τρίτα μέρη τα οποία έχετε εξουσιοδοτήσει να επικοινωνούν μαζί μας·
 • μελλοντικοί και υφιστάμενοι αγοραστές, εκδοχείς και άλλα μέρη που ενδιαφέρονται για το δάνειο, την υποθήκη ή το χρηματοοικονομικό σας προϊόν, στην περίπτωση που η Asopus, τα περιουσιακά της στοιχεία ή δικαιώματα επί των περιουσιακών της στοιχείων μπορεί να πωληθούν, ή πωλούνται, μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται εν όλω ή εν μέρει, ενδεχομένως στο πλαίσιο μίας συμφωνίας τιτλοποίησης, χρηματοδότησης ή συν-επένδυσης.
 • οποιαδήποτε άλλα μέρη η Asopus εύλογα θεωρεί ότι είναι σύνηθες, απαραίτητο ή ενδεδειγμένο για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται σε αυτήν την Δήλωση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά (μεταξύ άλλων, ως μέρος ενός ομαδοποιημένου ή ανωνυμοποιημένου συνόλου δεδομένων).

Στην περίπτωση που τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, θα λάβουμε τα απαιτούμενα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο στο μέτρο που αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη.

 

6.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Μπορεί να στείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, των οποίων οι νόμοι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να μην είναι τόσο ισχυροί όσο εκείνοι της χώρας καταγωγής σας. Όπου το πράττουμε αυτό θα εφαρμόζουμε πάντοτε, όπως απαιτείται από το νόμο, τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ε.Ε., για να διασφαλίζουμε ότι προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι είστε σε θέση να ασκήσετε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ε.Ε. στα: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_el και https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EL

7.ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Έχουμε λάβει επαρκή μέτρα προστασίας για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζημία, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, καθώς και όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μη αναγκαίας συλλογής) ή περαιτέρω επεξεργασία. Παραδείγματα συνιστούν οι πολιτικές ασφάλειας πληροφορικής, η διατήρηση της εμπιστευτικότητας, η εκπαίδευση του προσωπικού και οι ασφαλείς διακομιστές δεδομένων.

 

8.ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε για τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Για παράδειγμα, όπου παρέχετε τα στοιχεία σας σε σχέση με ένα δάνειο, θα διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τη διαχείριση του δανείου σας και, στη συνέχεια, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες για μια περίοδο που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε ή να ανταποκρινόμαστε σε τυχόν παράπονα, ερωτήματα ή ανησυχίες και να συμμορφωνόμαστε με κανονιστικές υποχρεώσεις. Επίσης, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου πρέπει να το πράξουμε αυτό, σε σχέση με νομικές ενέργειες ή με έρευνα που αφορά την Asopus.

Θα εξετάζουμε ενεργά τα δεδομένα που διαθέτουμε και θα τις διαγράφουμε με ασφάλεια ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα τις καθιστούμε ανώνυμες, όταν δεν υπάρχει πλέον νομική ή επαγγελματική ανάγκη να διατηρηθούν.

9.ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε ενδεχομένως να:

 • μας θέτετε ερωτήσεις σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να μας ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων αυτών·
 • ζητήσετε τη διόρθωση και/ή την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων·
 • ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων· 
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των επιδιωκόμενων εννόμων συμφερόντων και θεωρείτε ότι τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες υπερτερούν των δικών μας·
 • εφόσον έχει εφαρμογή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που η Asopus επεξεργάζεται τα δεδομένα σας βασιζόμενη στην συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε με βάση την συγκατάθεση πριν την ανάκληση·
 • ζητήσετε την παραλαβή ή τη διαβίβαση σε κάποιον άλλο οργανισμό, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή των προσωπικών δεδομένων που μας δώσατε· και
 • να παραπονεθείτε στην τοπική εποπτική αρχή, εάν παραβιάζονται τα προσωπικά σας δικαιώματα ή εάν έχετε υποστεί ζημία εξαιτίας παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» κατωτέρω. Μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, παρέχοντας σε εμάς επιπλέον τεκμηρίωση, όπως επικαιροποιημένη απόδειξη της ταυτότητάς σας.

 

10.«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ»

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματα σε σχέση με αυτή τη Δήλωση ή τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε, ή εάν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε: Asopus Limited Partnership, c/o Qquant Master Servicer Αιγιαλείας 19, 15125 Μαρούσι, τηλέφωνο +30 211 624 1900, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@qquant.gr