Η Εταιρία

Αποτελεσματικότητα – Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η QQuant Master Servicer Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (‘Quant’) δραστηριοποιείται στη διαχείριση απαιτήσεων οι οποίες προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, το 2017 η Quant έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015.

Στόχος της Quant είναι να υποστηρίξει:

Τράπεζες και άλλες εταιρίεςτου χρηματοοικονομικού τομέα


Στην αποτελεσματική διαχείριση και βέλτιστη ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων ιδιωτών και επιχειρήσεων με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.
Περισσότερα

Δανειολήπτεςμε εκπρόθεσμες οφειλές


Στην τακτοποίηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, με βιώσιμες λύσεις που αρμόζουν στην πραγματική οικονομική τους κατάσταση και διευκολύνουν τα σχέδιά τους για το μέλλον.
Περισσότερα