ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εταιρική
Διακυβέρνηση

Εποπτικό πλαίσιο

Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δηλαδή της οφειλής που έχει ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση έναντι δανείου ή πίστωσης που έχει λάβει από μια τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, διέπεται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο έχει θεσπίσει το Ελληνικό κράτος με συγκεκριμένη νομοθεσία και η Τράπεζα της Ελλάδος ως Εποπτική Αρχή με πολιτικές και οδηγίες.

Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4224/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος θέσπισε τον Αύγουστο του 2014 τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, με έναρξη εφαρμογής την 31η Δεκεμβρίου 2014. Τον Αύγουστο του 2016 εκδόθηκε ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376). Ακολούθως με την 392/1/31.05.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αναθεωρείται εκ νέου ο Κώδικας Δεοντολογίας και καταργείται η προαναφερόμενη υπ’αριθμ 195/1/29.07.2016 απόφαση ΕΠΑΘ.

Ο Κώδικας καταρτίστηκε με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και περιγράφει τα βήματα που οφείλουν να ακολουθούν οι δανειολήπτες, αλλά και οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και την απαιτούμενη ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να αναδεικνύεται η καταλληλότερη λύση για κάθε περίπτωση.

Ανεξάρτητη διακυβέρνηση

Στην Quant κάνουμε πράξη όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης για την αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Η εταιρία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και εποπτεύεται από αυτήν. Για τη διασφάλιση της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, η QQuant έχει θεσπίσει όργανα ελέγχου που αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ειδικότερα η εταιρική διακυβέρνηση της Quant καθορίζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών μέσα στον οργανισμό θεσπίζοντας:

 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Επιτροπές
 • Κώδικα Δεοντολογίας QUALCO Group Code of Ethics and Standards of Professional Conduct – Ισχύει για όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας. Παρέχει το πλαίσιο αρχών, κανόνων, συμπεριφορών και αποφάσεων που οφείλουμε να ακολουθούμε κατά την επαγγελματική ενασχόλησή μας.
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Εξασφαλίζει την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • External Auditors
Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη με μακρά πείρα στον τραπεζικό, βιομηχανικό και συμβουλευτικό κλάδο στην Ελλάδα, την Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα στελέχη της εταιρίας είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες με βαθιά γνώση και εμπειρία στη χορήγηση, διαχείριση και αναδιάρθρωση δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων, καθώς και στη διαχείριση κινδύνων και την επενδυτική τραπεζική σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες.

Δομή εταιρικής διακυβέρνησης

Με οδηγό μας την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, η εταιρική διακυβέρνηση του οργανισμού συνίσταται στην παρακάτω δομή:

 

domh_etairikhs_diakybernishs

 

ESG

Δημιουργώντας ουσιαστική αξία
Στόχος μας είναι η δημιουργία αξίας τόσο στους επενδυτές μας όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα, σε ευρύτερους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

 • Ευάλωτοι πελάτες: Προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις, βασισμένες στην πραγματική οικονομική κατάσταση των πελατών μας.
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Στηρίζουμε κοινωφελείς σκοπούς και προάγουμε τον εθελοντισμό μέσω ενός ολιστικού πλάνου ενεργειών.
 • Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο: Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, προσφέροντάς τους ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σε συνδυασμό με ανταμοιβές και αναγνώριση.

H δέσμευσή μας
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα που θα κάνει τη διαφορά, τόσο για εμάς όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 • Δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν άμεσες ή έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, για μια πιο βιώσιμη εποχή.
 • Δημιουργούμε τις συνθήκες, που προάγουν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη για τους ανθρώπους μας.
 • Δρούμε με ακεραιότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα, σε συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους.

Το σύνολο των πρακτικών που ακολουθούμε, καθώς και το αποτύπωμά μας στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση περιλαμβάνονται στην Έκθεση Βιωσιμότητάς μας.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αναφορά Παρατυπιών

Με σκοπό την αναφορά παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου σε τομείς όπως ενδεικτικά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, κ.ά , καθώς και της προστασίας των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, υφίσταται διαδικασία υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών τους καθηκόντων, οι εργαζόμενοι καθώς και κάθε τρίτο συνεργαζόμενο πρόσωπο με την εταιρεία μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αναφορά, συμβάλλοντας στην έγκαιρη και αποτελεσματική ανίχνευση, αποκάλυψη και αντιμετώπιση περιστατικών και κινδύνων και τη λήψη προληπτικών ή και διορθωτικών μέτρων αποτροπής στο μέλλον παρόμοιων παρατυπιών.

Κάθε αναφορά υποβάλλεται μέσω των θεσπισμένων εσωτερικών διαύλων (γραπτώς, προφορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας “Whistleblowing Platform”) και διερευνάται άμεσα με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, διασφαλίζοντας την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων.