ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Νομικό και
Kανονιστικό
Πλαίσιο

Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δηλαδή της οφειλής που έχει ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση έναντι δανείου ή πίστωσης που έχει λάβει από μια τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, διέπεται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο έχει θεσπίσει το Ελληνικό κράτος με συγκεκριμένη νομοθεσία και εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος με πράξεις και αποφάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. 

Ειδικότερα:

 1. Εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
   
  • Τον Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Την απόφαση 281/17.03.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων με θέμα «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Την Υπουργική Απόφαση 9747/07.04.2021, για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής «eGov-KYC» (εσωτερική ενσωμάτωση υπό μελέτη).

 2. Εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
   
  • Ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Ν.3758/2009 «Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.
  • ΠΔΤΕ 2501/2002«Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους»
  • ΠΕΕ 157/02.04.2019 «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα»

 3. Ενσωματώνουμε σταδιακά και εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες βιώσιμης ανάπτυξης για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), παρακολουθώντας τις εξελίξεις του σχετικού νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 4. Εφαρμόζουμε τους νόμους και τους κανονισμούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία και οι ΠΔΤΕ που εκδίδονται κατά καιρούς σχετικά με θέμα αυτό.

 5. Εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες για την καταπολέμηση της διαφοράς και την πρόληψη ενεργειών δωροδοκίας, ακολουθώντας τις διατάξεις του εθνικού νομο-κανονιστικού πλαισίου.

 6. Εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα αναφορικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που απορρέουν από τους κανόνες της ΕΕ και την εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια των επικοινωνιών, των δικτύων και του κυβερνοχώρου (NIS2) ώστε να συμβαδίζουμε με την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και κυβερνοασφάλεια.

 7. Εφαρμόζουμε τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  Η Quant δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενσωματώνοντας στη λειτουργία της τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλειά τους.


Προσωπικά δεδομένα

Η Quant μπορεί να διαπιστώσει την ακρίβεια και την πληρότητα των υποβληθέντων εκ μέρους των δανειοληπτών οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών και να αναζητήσει πρόσθετα δεδομένα για την περιουσιακή και οικονομική τους κατάσταση από σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr, τηλ. 210 367 6700), τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.