ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δελτία τύπου
Ανακοινώσεις

Ανάληψη διαχείρισης χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξασφάλιση ακινήτου (χαρτοφυλάκιο «KASTOR»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» υπέγραψε με την Παγκρήτια Τράπεζα σχετική ...

Ανάληψη διαχείρισης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων και μη εξυπηρετούμενων δανείων/πιστώσεων λιανικής τραπεζικής (χαρτοφυλάκια «Astir I & Astir II»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», ...

Ανάληψη διαχείρισης επιλεγμένων απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (χαρτοφυλάκιο «Mirror»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», ...

Ανάληψη διαχείρισης χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων μη εξυπηρετούμενων ή και καταγγελμένων δανείων και πιστώσεων (χαρτοφυλάκιο «METEXELIXIS»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» ...