ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Συχνές
ερωτήσεις

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε

 • Τί σημαίνει για τους δανειολήπτες η μεταφορά δανείων από τις τράπεζες στις Εταιρείες Διαχείρισης;

  Ο Ν.4354/2015 εισήγαγε στην ελληνική αγορά έναν νέο τύπο ιδρυμάτων αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (εταιρείες διαχείρισης). Αυτές εξειδικεύονται στη διαχείριση απαιτήσεων και λειτουργούν εντός του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου που ισχύει για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

  Οι Εταιρείες Διαχείρισης αποσκοπούν στην εξεύρεση βιώσιμης λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δανειολήπτης. Λύσεις όπως οι φιλικοί διακανονισμοί (με ή χωρίς άφεση χρέους), οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις με βάση εισοδηματικά κριτήρια, η διαδικασία εθελοντικής πώλησης του ακινήτου, η πώληση και επαναμίσθωση (Sale & Lease Back) κ.α., χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην πράξη από τις Εταιρείες Διαχείρισης.

 • Tί σημαίνει διαχείριση απαιτήσεων και ποια είναι η Quant;

  H QQquant Master Servicer ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΔΠ (Quant) είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, η Quant έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/2017 (Αρ. απόφασης ΕΠΑΘ 247/14.11.2017).

  Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους δανειολήπτες αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, προσαρμοσμένες στις οικονομικές τους δυνατότητες.

  Οι πράξεις της διαχείρισης συνίστανται κυρίως στη νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού κατά την έννοια των άρθρων 871- 872 ΑΚ ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

  Μεταξύ άλλων, η Quant:

  • Εξυπηρετεί το σύνολο των αιτημάτων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οφειλή που έχει μεταβιβαστεί στην εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία της έχει αναθέσει τη διαχείριση αυτής.
  • Διαχειρίζεται τη ρύθμιση, μεριμνώντας για την απόδοση της καλύτερης δυνατής πρότασης ρύθμισης, σε σύμφωνη γνώμη με τον κύριο των απαιτήσεων, που είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού.
 • Τί είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού;

  Στo πλαίσιo μεταβίβασης ή/και τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τα δάνειά σας μεταβιβάζονται σε κάποια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ-SPV: Special Purpose Vehicle). Η εταιρεία ειδικού σκοπού έχει ως σκοπό τη διαχείριση των απαιτήσεων εντός του εκάστοτε θεσμικού, νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Τη διαχείριση την αναθέτει σε μία Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Η χρηματοδότηση των ΕΕΣ γίνεται είτε με απευθείας κεφάλαια από επενδυτές (Private Investments) είτε με έκδοση διαβαθμισμένων τίτλων (Ομολογίες), οι οποίοι αποκτώνται από Θεσμικούς (Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες) και λοιπούς Επενδυτές.

 • Ποια είναι η σχέση των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού με την Quant ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων;

  Η συνεργασία των εταιρειών ειδικού σκοπού με μία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων είναι απαραίτητη, καθώς, σύμφωνα με τον Ν.4354/2015, η ΕΕΣ οφείλει να αναθέτει σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων τη διαχείριση των οφειλών από δάνεια και πιστώσεις που έχει αποκτήσει. Η Quant, ως εξειδικευμένη εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στοχεύει στην παροχή καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων για λογαριασμό των πελατών και δανειοληπτών.

 • Αλλάζει κάτι σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου;

  Η μεταβίβαση των απαιτήσεων ή/και τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο  δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Σε κάθε περίπτωση, η ουσιαστική θέση των οφειλετών και εγγυητών δεν μπορεί να χειροτερεύσει από τη μεταβίβαση των απαιτήσεων. Οι όροι των συμβάσεων συνεχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο και η εταιρεία διαχείρισης εφαρμόζει.

  Ομοίως, η ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες στην Εταιρεία μας, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

 • Γιατί θα πρέπει να πληρώσω εφόσον δεν υπέγραψα σύμβαση με τον νέο δικαιούχο της απαίτησης;

  Οι υποχρεώσεις σας εκ της δανειακής σύμβασης που έχετε υπογράψει παραμένουν αμετάβλητες. Με τη μεταβίβαση απαιτήσεων είτε μέσω τιτλοποίησης είτε μέσω των διατάξεων του Ν. 4354 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλάζει μόνο ο δικαιούχος της απαίτησης.

 • Μπορώ να ρυθμίσω τις οφειλές μου με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας;

  Ναι. Μπορείτε να κινηθείτε με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας με βάση αυτόν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  Ωστόσο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα συζητήσουμε μαζί σας. Έπειτα, αφού κατανοήσουμε την οικονομική κατάσταση, θα βρούμε μαζί μια λύση για να τακτοποιήσετε την οφειλή σας.

  Στοιχεία επικοινωνίας ανά Χαρτοφυλάκιο:

  Χαρτοφυλάκιο
  Τηλέφωνο
  Email
  Astir
  2128099930
  Metexelixis
  2128099900
  Kastor
  2111902190
  Mirror
  2116241900
  Pillar
  2152150802
 • Πώς μπορώ να πληρώσω το δάνειό μου;

  Η Quant συνεργάζεται και έχει ενεργά κυκλώματα πληρωμής:

  1. Με τις Τράπεζες Εθνική, Eurobank, Αττικής και Παγκρήτια

  2. Με όλες τις Τράπεζες μέσω του κυκλώματος πληρωμών ΔΙΑΣ

  Ωστόσο, για κάθε σας πληρωμή πρέπει να γνωρίζετε τον αντίστοιχο προσωπικό σας κωδικό πληρωμής, που είναι διαφορετικός ανά χαρτοφυλάκιο. Τον κωδικό αυτόν σας το κοινοποιούμε στην αρχική μας επιστολή καθώς και σε τυχόν άλλες επιστολές ενημέρωσης σχετικά με τις οφειλές σας.

  Για τις απαιτήσεις που ανήκουν σε Τράπεζες και διαχειρίζεται η Εταιρεία μας, οι τρόποι πληρωμής παραμένουν οι ίδιοι που είχατε και πριν. Ενδεικτικά, κατάθεση στον λογαριασμό εξυπηρέτησης ή απευθείας στον δανειακό σας λογαριασμό (για δάνεια πχ αλληλόχρεους).

  Εάν παρόλα αυτά δεν έχετε εύκαιρους τους κωδικούς πληρωμής σας ή τους λογαριασμούς εξυπηρέτησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε άμεσα. Πληροφορίες επικοινωνίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και σε αυτή την ενότητα.

 • Τί πρέπει να κάνω για να μιλήσω με την Quant;

  Επικοινωνήστε με την Quant μέσω:

   

  Στοιχεία επικοινωνίας ανά Χαρτοφυλάκιο:

  Χαρτοφυλάκιο
  Τηλέφωνο
  Email
  Astir
  2128099930
  Metexelixis
  2128099900
  Kastor
  2111902190
  Mirror
  2116241900
  Pillar
  2152150802
 • Έχω πραγματοποιήσει καταβολές στο δάνειό μου. H Εταιρεία Διαχείρισης τις βλέπει;

  Για τις απαιτήσεις που δεν ανήκουν σε Τραπεζικά Ιδρύματα, η εταιρία μας διαχειρίζεται και επεξεργάζεται καθημερινά τις καταβολές που κάνετε μέσω των κυκλωμάτων πληρωμών και με χρήση των αντίστοιχων κωδικών πληρωμής που γνωρίζετε.

  Για τα χαρτοφυλάκια που ανήκουν σε Τραπεζικά Ιδρύματα, η εταιρία μας έχει καθημερινή ενημέρωση μέσω αρχείων με τις Τράπεζες και είναι ενήμερη για τις καταβολές που κάνετε.

  Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τον τρόπο και την ώρα πληρωμής, υπάρχει περίπτωση η ενημέρωσή μας να γίνει την επόμενη εργάσιμη από την καταβολή σας.

   

 • Έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για ακίνητό μου. Συνεχίζεται; Τί πρέπει να κάνω για την αναστολή του;

  Όλες οι νομικές ενέργειες που είναι σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων και των πλειστηριασμών, συνεχίζονται κανονικά. Ωστόσο, επειδή πρωταρχικός μας σκοπός είναι η επίλυση και η τακτοποίηση των οφειλών σας μέσω συναινετικών ρυθμίσεων και διακανονισμών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για τη διευθέτηση των οφειλών σας και κατ’ επέκταση, την αναστολή των νομικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των πλειστηριασμών.

 • Τί συμβαίνει με τα προσωπικά μου δεδομένα;

  Η Quant συμμορφώνεται απόλυτα με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε εδώ.

   

 • Γιατί πρέπει να επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου; Με ποιο τρόπο μπορώ να το κάνω;

  Η επικαιροποίηση των στοιχείων σας είναι απαραίτητη για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να βρούμε λύσεις επίλυσης των οφειλών σας με συναινετικούς τρόπους. Στόχος μας είναι να αποφύγουμε λύσεις μη συναινετικές, πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

  Επιπλέον, η προσκόμιση εγγράφων για τη βεβαίωση των στοιχείων σας (Know your Customer-KYC) είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML). H επιβεβαίωση αφορά σε στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, εισοδήματος, και επαγγελματικής δραστηριότητας. Για αναλυτικότερη ενημέρωση ως προς την επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας τα προσκομίσετε, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας μας.