ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κώδικας
Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος τον Αύγουστο του 2014, με έναρξη εφαρμογής την 31η Δεκεμβρίου 2014. Τον Αύγουστο του 2016 εκδόθηκε ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας  με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376) o οποίος αναθεωρήθηκε εκ νέου με την 392/1/31.05.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθιερώνει γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε αποσαφήνιση ή περαιτέρω πληροφορία.

Στην Quant εφαρμόζουμε όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις ώστε να βρίσκουμε αποτελεσματικές και δίκαιες λύσεις για δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία ή αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, δανειολήπτες των οποίων το δάνειο έχει περιέλθει σε καθυστέρηση, καθώς και εγγυητές δανείων σε καθυστέρηση, όπου αυτό προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο.

Συνεργάσιμος Δανειολήπτης


Εάν είστε δανειολήπτης είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως η συνεργασία σας είναι κρίσιμη για την ταχύτερη εξεύρεση μιας αποτελεσματικής και ξεκάθαρης λύσης που θα σας διευκολύνει να τακτοποιήσετε τις δανειακές σας υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:

 • παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος
 • είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτού και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών
 • προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του
 • προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του -κληρονομιά κ.λπ.- , απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.)
 • συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2014

  Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει στο χαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου με νομικές συνέπειες και επιπτώσεις. Δείτε περισσότερα στο σχετικό πεδίο «ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ» που εμφανίζεται παρακάτω.


Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης


Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τον Κώδικα, μεταξύ άλλων πηγών πληροφόρησης, και το επίπεδο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης».

Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης  αποτελεί έναν αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών των νοικοκυριών και  στηρίζεται στα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (https://www.statistics.gr/) ενώ  χρησιμοποιείται  ως ένα κοινά αποδεκτό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του δανειολήπτη, σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.

Οι πιο βασικές δαπάνες που περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον υπολογισμό είναι οι δαπάνες διατροφής, οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης, οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία, τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης, τα αγαθά για τη συνήθη οικιακή κατανάλωση, δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση και τη μόρφωση οι δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών, δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας, δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης, δαπάνες υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες (αμοιβές φοροτεχνικών, διοικητικά τέλη, αμοιβές δικηγόρων, αμοιβές συμβολαιογράφων, συνδρομές σε επαγγελματικά σωματεία, ενώσεις, κ.λπ.).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (www.hba.gr) και την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr/orismoi_synergasimosdan-2/).

Κάθε δανειολήπτης αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειάς του. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης δηλώνονται στο έντυπο της «Τυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης».

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ)

Με τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) καθορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας, διαχείρισης και αντιμετώπισης δανειοληπτών με οφειλές που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ένδειξη πιθανής καθυστέρησης.

Η Δ.Ε.Κ. εφαρμόζεται και ισχύει για όλους τους ενεχόμενους στην σύμβαση  (πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές) και στο πλαίσιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης επιτρέπει την έγκαιρη εξεύρεση της κατάλληλης λύσης και επιτυγχάνει την ομαλή αποπληρωμή των οφειλών.

Από τη Δ.Ε.Κ. εξαιρούνται:
 1. Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015.
 2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν κανένα από τα κατωτέρω υπό στοιχεία (α) και (β) όρια:
(α) το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το ίδρυμα ή

(β) το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το ίδρυμα.

Απαιτήσεις έναντι νομικών προσώπων που δεν αποτελούν «πολύ μικρές επιχειρήσεις».
Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκκινήσει ή δύναται να αναστείλει ή αναστέλλει, την ήδη εκκινηθείσα Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.):
 
 1. Όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 ή όταν η Εταιρεία έχει κοινοποιήσει στον οφειλέτη πρόσκληση για  εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 και για το χρονικό διάστημα έως την για οποιοδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης.
 2. Όταν έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και η Εταιρεία ή ο φορέας της απαίτησης είναι καταλαμβανόμενος πιστωτής ή παράγονται για την Εταιρεία ή τον φορέα της απαίτησης αποτελέσματα δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4738/2020.
 3. Όταν ο δανειολήπτης ή η Εταιρεία ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007, ως η παρ. 1.α) του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 ορίζει, και είναι δεσμευτική για το ίδρυμα.
 4. Όταν ο δανειολήπτης ή η Εταιρεία ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της.
 5. Όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, η οποία εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, η οποία εκκρεμεί.
 6. Όταν συντρέχει η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020.
 7. Όταν ο δανειολήπτης-νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
 8. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών.

Τονίζεται ότι η Εταιρεία υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 (Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων) της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων δανειολήπτη, εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον Κώδικα, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του, εκτός εάν συντρέχει μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων.

Στη Δ.Ε.Κ. υπάγονται:

 1. Δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα ιδιώτες/ελεύθεροι επαγγελματίες/ ατομικές επιχειρήσεις
 2. Νομικά Πρόσωπα: Πολύ μικρές επιχειρήσεις με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.

 
Τα δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€ διέπονται μόνο από τις γενικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας δεν είναι υποχρεωτική γι’ αυτήν την κατηγορία δανείων.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2014 εφαρμόζονται τα ακόλουθα πέντε (5) Στάδια Δ.Ε.Κ. κατά τον χειρισμό των δανειοληπτών:

 

 • Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

  Σε περίπτωση που η καθυστέρηση καταβολής οφειλόμενης δόσης δανείου υπερβεί τις  τριάντα  (30) ημερολογιακές ημέρες, αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση στον δανειολήπτη  εντός των επομένων  δεκαπέντε (15)  ημερών σχετικά με την κατάσταση της οφειλής του (ημερομηνία που περιήλθε σε καθυστέρηση, αριθμό και συνολικό ύψος δόσεων που είναι ληξιπρόθεσμες, το άληκτο υπόλοιπο της οφειλής, επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται το μη ενήμερο τμήμα της οφειλής), καθώς και τη δυνατότητα ένταξής του στη Δ.Ε.Κ. με στόχο την εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών του σε καθυστέρηση.

  Για την πληρέστερη ενημέρωση επί της Δ.Ε.Κ παρέχεται στον δανειολήπτη ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή μέσω:

  -Του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ το οποίο είναι διαθέσιμο στα γραφεία της εταιρίας

  -Του παρόντος διαδικτυακού τόπου της εταιρίας www.qquant.gr

  -Των ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, δηλαδή στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.  στην  Λεωφ. Κηφισίας 66 στο Μαρούσι Αττικής, ή στον αποκλειστικό τηλεφωνικό αριθμό 216 000 2000 όπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων, παροχής οδηγιών, παραλαβής εγγράφων και δικαιολογητικών για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας .

 • Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη
  το πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ. ο δανειολήπτης απαιτείται να παράσχει πληροφορίες και να προσκομίσει στοιχεία/δικαιολογητικά, αναγκαία, για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβάλλονται. Συγκεκριμένα:

  Αν είναι Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης/ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση) πρέπει να συμπληρώσει το Έντυπο της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» (Τ.Ο.Κ.), συνοδευόμενο από τα απαραίτητα υποστηρικτικά  δικαιολογητικά.

  Αν είναι Νομικό Πρόσωπο πολύ μικρή επιχείρηση  πρέπει να συμπληρώσει το Έντυπο «Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής πληροφόρησης », συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Σε περίπτωση που στο δάνειο ενέχονται συνοφειλέτες ή/και εγγυητές αντίστοιχα στοιχεία υποβάλλονται και για αυτούς.
  Τα ανωτέρω έντυπα καθώς και τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση στοιχεία και υποστηρικτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα www.qquant.gr και στα γραφεία της Quant, Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα.
  Η υποβολή των εντύπων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα.

  Η  Quant δύναται   να ζητήσει από τον δανειολήπτη να παρέχει υποστηρικτικά στοιχεία/δικαιολογητικά, αναγκαία για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, καθορίζοντας προθεσμία προσκόμισης αυτών. Περαιτέρω, η Quant, διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία / πληροφορίες για την οικονομική σας κατάσταση και από άλλες πηγές, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
 • Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

  Κατά το στάδιο αυτό αξιοποιείται η πληροφόρηση που παρασχέθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Στάδιο 2, ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές συνθήκες  και να προταθούν οι πιθανές λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση. Εφόσον ο δανειολήπτης είναι Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης/ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση) λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και το επίπεδο των «Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης» και εξετάζεται αν ανήκει σε «Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες»

  Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:

  • η περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη,
  • η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών του δανειολήπτη περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του έναντι άλλων ιδρυμάτων ή φορολογικών ή άλλων δημοσίων αρχών ή ασφαλιστικών φορέων,
  • το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη και
  • η μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη της περιόδου ρύθμισης.
  • Εμπορική αξία των υφιστάμενων εμπράγματων εξασφαλίσεων (π.χ. προσημείωση επί του ακινήτου )
  • Αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη που θα μπορούσαν με τη συναίνεσή του να αποτελέσουν πρόσθετη/-ες εξασφάλιση/-εις

  Καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια καλής συνεργασίας με τον δανειολήπτη προκειμένου να προσδιοριστεί η ικανότητα αποπληρωμής, με στόχο την πρόταση των κατάλληλων λύσεων γι’ αυτόν.

 • Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης

  Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση η Quant παρέχει προς τον δανειολήπτη που θεωρείται συνεργάσιμος πρόταση μίας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης με ανάλυση όλων των σχετικών όρων, προκειμένου αυτός να κατανοήσει την πρόταση ή και τις διαφορές τόσο μεταξύ των εναλλακτικά προτεινόμενων λύσεων, σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες από μία, όσο και μεταξύ των υφιστάμενων και νέων όρων αποπληρωμής των οφειλών του.

  Ο χρόνος παράδοσης της πρότασης δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες, με χρονική αφετηρία την παραλαβή όλης της απαιτούμενης πληροφόρησης από τον δανειολήπτη.

  Οι εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Λύσεις Ρυθμίσεως: Τροποποίηση της υφιστάμενης συμβάσεως ή αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού.
  • Λύσεις οριστικής διευθετήσεως: Οριστική εξόφληση ή οριστική τακτοποίηση των οφειλών με οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως, ενδεικτικώς, εφάπαξ καταβολή ή άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος μεταβίβαση ή και ρευστοποίηση περιουσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

  Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση αιτήσεων στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας, δεν διασφαλίζει την εκ των προτέρων επιτυχή ολοκλήρωση και συμφωνία επί των πιθανών προτεινόμενων Λύσεων Ρύθμισης/ΟριστικήςΔιευθέτησης.

 • Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

  Αν o δανειολήπτης λάβει έγγραφη ενημέρωση από την Quant ότι έχει χαρακτηριστεί ως «Μη Συνεργάσιμος»  μπορεί να υποβάλει ένσταση συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το «Έγγραφο Ένστασης»  στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα και λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση παραλαβής. Η Υποβολή της ένστασης δύναται να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά [info@qquant.gr].

  Η δυνατότητα υποβολής έντασης παρέχεται μόνο μια φορά μετά από κάθε εφαρμογή της Δ.Ε.Κ.

  Η ένσταση εξετάζεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ενστάσεων της Quant η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.  Η τελική απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, δεόντως αιτιολογημένη, παρέχεται εγγράφως εντός  διμήνου από την υποβολή της ένστασης από τον δανειολήπτη.

  Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, γνωστοποιούνται στον δανειολήπτη οι διορθωτικές ενέργειες ή τυχόν αναθεωρημένη λύση και το στάδιο της Δ.Ε.Κ στο οποίο παραπέμπεται εκ νέου η περίπτωση του δανείου του.

Ενδεικτικά Προτεινόμενες Λύσεις

Οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Λύση Ρύθμισης
Ως λύση Ρύθμισης ορίζεται η τροποποίηση της σύμβασης με νέους όρους εξυπηρέτησης της οφειλής ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο δανειολήπτης στο πλαίσιο της οποίας δεν αποκλείεται και αναδιαπραγμάτευση της συνολικής οφειλής.

Τύποι βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων
Ως βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές.

Τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων Κατατάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής.

Λύση Οριστικής Διευθέτησης
Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται η συμφωνία  κατόπιν διερεύνησης και αποκλεισμού λύσης ρύθμισης , για την οριστική εξόφληση των οφειλών με  όρους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταβολή της κυριότητας των εξασφαλίσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη ,με την συναίνεσή του.

Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων

O δανειολήπτης που χαρακτηρίζεται ως «Mη Συνεργάσιμος» μπορεί να υποβάλει ένσταση  είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το «Έγγραφο Ένστασης» στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα και λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση παραλαβής είτε ηλεκτρονικά.

Η δυνατότητα υποβολής έντασης παρέχεται μόνο μια φορά μετά από κάθε εφαρμογή της Δ.Ε.Κ.

Η ένσταση εξετάζεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ενστάσεων της Quant σύμφωνα με τη θεσπισμένη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, δεόντως αιτιολογημένη, παρέχεται εγγράφως εντός διμήνου  από την υποβολή της ένστασης από τον δανειολήπτη.

Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, γνωστοποιούνται στον δανειολήπτη οι διορθωτικές ενέργειες ή τυχόν αναθεωρημένη λύση και το στάδιο της Δ.Ε.Κ. στο οποίο παραπέμπεται εκ νέου η περίπτωση του δανείου του.

Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Οι νομικές συνέπειες και επιπτώσεις του χαρακτηρισμού ενός δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου είναι η δρομολόγηση από την εταιρεία  νόμιμων ενεργειών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, όπως καταγγελία, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που αποτελεί τη μοναδική κατοικία του δανειολήπτη, καθώς επίσης και των απαιτήσεων κατά τρίτων, εκποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές και τρίτα πρόσωπα. O δανειολήπτης εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος  για οποιοδήποτε τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο το οποίο συνεχίζει να εκτοκίζεται βάσει των αρχικώς συμφωνηθέντων όρων της σύμβασης και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σημειώνεται επίσης ότι  η κατηγοριοποίηση ενός δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμου» συνεπάγεται τον  κίνδυνο αποκλεισμού από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Ο δανειολήπτης ενημερώνεται εγγράφως για την κατηγοριοποίηση του ως Μη Συνεργάσιμος εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την απόφαση και δύναται να υποβάλει ένσταση συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το «Έγγραφο Ένστασης» στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα και λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικά [info@qquant.gr].

Φορείς για την Παροχή Συνδρομής στους Δανειολήπτες

Στην περίπτωση μη εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης μεταξύ της Εταιρίας και του δανειολήπτη, παρέχεται η δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μέσω του:

 • Συνήγορου του Καταναλωτή
  Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
  Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
  Fax: 210 6460414
  E-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
  Iστοσελίδα: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
 • Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή
  Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα
  Tηλ.: 10440, 210 3376700
  Fax: 210 3238821
  E-mail: info@hobis.gr
  Iστοσελίδα: https://hobis.gr/
 • Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (http://www.keyd.gov.gr) Διαπιστευμένου μεσολαβητή του άρθρου 7 του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2010) προσβάσιμο στον ιστοχώρο http://www.diamesolavisi.gov.gr/sites/default/files/pinakas_diapisteumenwn_diamesolavitwn.pdf
 • Κάθε άλλου φορέα καταχωρημένου στο μητρώο του αρ. 18 της ΥΑ 70330οικ. /09.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1421)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι Ανεξάρτητη Αρχή που συστήθηκε με τον ν. 3297/2004 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός της πολιτείας.

Στις αρμοδιότητες του Συνήγορου του Καταναλωτή εμπίπτουν και οι διαφορές μεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών ιδρυμάτων, αναφορικά με στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, και πιστωτικές κάρτες που έχουν χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα για σκοπούς σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαμεσολαβεί εξωδικαστικά για τη συμβιβαστική και μόνο διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ δανειστών και οφειλετών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.

Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

Στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δανειοληπτών εντάσσονται δανειολήπτες με ειδικά προβλήματα υγείας (όπως όρασης, ακοής, βαριάς ή μακροχρόνιας ασθένειας, νοητικών προβλημάτων που αιτιολογούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία υιοθετεί εναλλακτικούς και προσαρμοσμένους στη φύση της σχετικής πάθησης, τρόπους επικοινωνίας μαζί τους, υιοθετώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Οι τρόποι αυτοί διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται κατάλληλα ανά περίπτωση/κατηγορία πάθησης για τη διευκόλυνσή τους.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι οι δανειολήπτες είναι υπεύθυνοι για τη γνωστοποίηση του προβλήματος υγείας τους στην Εταιρία εγγράφως καθώς και για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τον χειρισμό τους από την τελευταία ως δανειολήπτες - εντασσόμενοι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά θα τηρούνται από την Quant σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4624/2019, όπως ισχύει, αναφορικά με την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Στη γνωστοποίηση μπορούν να προβούν και άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος του δανειολήπτη, σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Ειδικά για τις περιπτώσεις που έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, είναι αναγκαία η προσκόμιση της σχετικής δικαστικής απόφασης, προκειμένου η Εταιρεία να αποστείλει σε αυτόν την απαιτούμενη επικοινωνία της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων.