ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανάληψη διαχείρισης επιλεγμένων απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (χαρτοφυλάκιο «Mirror»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», ανακοινώνει την ανάληψη διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από επιλεγμένες απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (καταναλωτικά/ επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες), το οποίο προέρχεται από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα.

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένη συναλλαγής περιλαμβάνουν την πώληση και μεταβίβαση των παραπάνω απαιτήσεων από την Εθνική Τράπεζα προς την εταιρεία Asopus LP, η οποία εδρεύει στο Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington, Delaware 1980. Η διαχείριση τους ανατέθηκε από την αποκτώσα εταιρεία (Asopus LP) στην εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και διαθέτει σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Με την απόκτηση της διαχείρισης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, η QQuant ενισχύει τη θέση της στην εγχώρια αγορά των ανεξάρτητων διαχειριστών, αποκομίζοντας παράλληλα σημαντική γνώση στη διαχείριση των προαναφερόμενων πιστωτικών ανοιγμάτων σε όλες τις φάσεις του κύκλου τους.