ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανάληψη διαχείρισης χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων μη εξυπηρετούμενων ή και καταγγελμένων δανείων και πιστώσεων (χαρτοφυλάκιο «METEXELIXIS»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα), που εδρεύει στην Αθήνα. Η παραπάνω ανάθεση της διαχείρισης έρχεται σε συνέχεια της τιτλοποίησης και μεταβίβασης ενός χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων μη εξυπηρετούμενων ή και καταγγελμένων (μέχρι 08.12.2017) δανείων και πιστώσεων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3156/2003, από την Τράπεζα Αττικής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS S.A.» και έδρα το Λουξεμβούργο (στο εξής «SPV S.A.»).

Στο πλαίσιο αυτό, οι προαναφερθείσες απαιτήσεις θα διαβιβαστούν στην «SPV S.A.», η οποία με τη σειρά αναθέτει τη διαχείρισή τους στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και διαθέτει σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας. Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, η QQuant αποκτά τη διαχείριση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου, βοηθώντας την Τράπεζα να προχωρήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ιδιαιτέρως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αυξάνοντας την κερδοφορία της.