ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανάληψη διαχείρισης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων και μη εξυπηρετούμενων δανείων/πιστώσεων λιανικής τραπεζικής (χαρτοφυλάκια «Astir I & Astir II»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», αναλαμβάνει τη διαχείριση απαιτήσεων δύο ακόμα σημαντικών χαρτοφυλακίων από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα), που εδρεύει στην Αθήνα. Η παραπάνω ανάθεση της διαχείρισης πραγματοποιείται σε συνέχεια της τιτλοποίησης και μεταβίβασης των συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων που πραγματοποίησε η Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα κατ' εφαρμογή του ν. 3156/2003, η Τράπεζα μετεβίβασε:

  1. χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων / πιστώσεων στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «Astir NPL Finance 2020-1 Designated Activity Company» που εδρεύει στην Ιρλανδία, και
  2. χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων λιανικής τραπεζικής στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «Astir NPL Finance 2020-2 Designated Activity Company» που εδρεύει στην Ιρλανδία.

Τη διαχείριση και των δύο παραπάνω χαρτοφυλακίων ανέλαβε, έπειτα από την υπογραφή σχετικών συμβάσεων, η εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και διαθέτει σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται σε εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, η QQuant αποκτά τη διαχείριση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της τελευταίας, το οποίο αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των συγκεκριμένων απαιτήσεων και την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την παροχή περισσότερης ρευστότητας στην ελληνική αγορά.