ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανάθεση διαχείρισης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («ΑΝΕΚ») από την ανώνυμη εταιρεία  «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Attica Group) στην Quant

Οι αλλοδαπές εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) «Cross Ocean AGG Company I», με έδρα το Λουξεμβούργο, και (β) «LOUSIOS LIMITED», με έδρα το Λονδίνο, από κοινού, προέβησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (όπως ισχύει), σε πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεών τους από δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («ΑΝΕΚ»), προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Attica Group), με έδρα την Καλλιθέα Αττικής. Σημειώνεται ότι η Attica Group προχώρησε στη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εμπλεκομένων εταιρειών, ενώ στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης αναλήφθηκαν από την Attica Group τραπεζικές υποχρεώσεις έναντι προγενέστερου δανεισμού της ΑΝΕΚ.

Περίληψη της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης καταχωρίσθηκε στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Συνεπώς, νέος δικαιούχος των κάθε φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από την προαναφερθείσα συναλλαγή, έγινε πλέον η Attica Group.

Παράλληλα με την απόκτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η Attica Group, ανέθεσε περαιτέρω τη διαχείριση των συγκεκριμένων απαιτήσεων στην εταιρεία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», στο πλαίσιο της από 24.11.2023 σχετικής σύμβασης. Επίσης, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή η εταιρεία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» αναλαμβάνει με επιτυχία μία ακόμα διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά.