ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανάθεση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου «Astir I» από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού «LOUSIOS LIMITED»

Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ASTIR NPL FINANCE 2020-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, προχώρησε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (όπως ισχύει), σε πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεών της από το χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) της τιτλοποίησης «Astir I», προς την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) «LOUSIOS LIMITED», η οποία εδρεύει στο Λονδίνο και ιδρύθηκε από επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονται στη διαχείριση της εταιρείας «AB CarVal Investors, L.P.». Περίληψη της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης καταχωρίσθηκε στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών. Συνεπώς, νέος δικαιούχος των κάθε φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από την παραπάνω συναλλαγή, έγινε πλέον η «LOUSIOS LIMITED».

Παράλληλα, με την απόκτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η «LOUSIOS LIMITED», ανέθεσε εκ νέου τη διαχείριση των συγκεκριμένων απαιτήσεων στην εταιρεία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», στο πλαίσιο της από 29.9.2023 σχετικής σύμβασης. Επίσης, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή η εταιρεία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τη θέση της στις συναλλαγές ΜΕΔ που πραγματοποιούνται στη δευτερογενή αγορά.