ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 4,3 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «QQuant Master Servicer», (‘Quant’), ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 30/11/2020. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτει πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας για την υλοποίηση του τριετούς αναπτυξιακού της πλάνου.

Η Quant είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής απαιτήσεων στην ελληνική αγορά. Στόχος της εταιρείας τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύσει τις εργασίες της στην Ελλάδα στην νευραλγική για την οικονομία δραστηριότητα της διαχείρισης καθυστερημένων απαιτήσεων. Παράλληλα διεκδικεί σημαντικές αναθέσεις χαρτοφυλακίων και στην Κυπριακή Αγορά. Οι υπηρεσίες της Quant προς τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές στηρίζουν όλο το φάσμα εργασιών της διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων. Παρέχει καινοτόμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών, αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής του Ομίλου.

Η δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει την διαχείριση πάσης φύσης απαιτήσεων όπως δάνεια καταναλωτικά και στεγαστικά, ναυτιλιακά, δάνεια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, leasing, κα. Η διαχείριση των «Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων» στην χώρα μας, γίνεται με στόχο την εξυγίανση και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, με την αναδιάρθρωση των μικρών, μεσαίων και μεγάλων δανείων, απελευθερώνονται σημαντικά κεφάλαια τα οποία διοχετεύονται στην οικονομία για την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. Σκοπός της εταιρείας είναι η αποκατάσταση της πιστοληπτικής φερεγγυότητας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, με δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Η Quant είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που απέκτησε διεθνή πιστοποίηση servicer από τον οίκο Fitch, με rating 2-, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα της εν λόγω κλίμακας. Οι υπηρεσίες της Quant προς τράπεζες και διεθνείς επενδυτές περιλαμβάνει όλο το εύρος εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και παρέχοντας καινοτόμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών με δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Η Quant, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017 και είναι μέλος του Ομίλου Qualco. Ο όμιλος απασχολεί 500 εργαζόμενους και εχει δραστηριότητα σε 30 χώρες εφαρμόζοντας τεχνολογικές λύσεις στη διαχείριση απαιτήσεων και στη μείωση πιστωτικού κινδύνου.