ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εταιρεία ειδικού σκοπού "Intrum Hellas 2 Designated Activity Company"

Η παρούσα Ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων που μεταβιβάσθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής, «η Τράπεζα») στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Intrum Hellas 2 Designated Activity Company» (εφεξής, η «Intrum Hellas 2 DAC»), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ο «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Η Τράπεζα μεταβίβασε στην Intrum Hellas 2 DAC, εταιρεία ειδικού σκοπού με καταστατική έδρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Eircode D04XN32, Ireland) και αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας: 626396, απαιτήσεις της από συμβάσεις δανείων και πιστωτικών καρτών οι οποίες εν συνόλω συνιστούν το χαρακτηριζόμενο χαρτοφυλάκιο ‘Earth’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4354/2015 και την ΠΕΕ 118/2017, ως ισχύουν. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία, η σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης καταχωρήθηκε νόμιμα στο δημόσιο βιβλίο του αρ. 3 ν.2844/2000 (Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, αριθμ. πρ.131/2.7.2018 , τόμος 9, αριθμ. σελίδας 327), σε συνδυασμό με την από 5.11.2021 Πρόσθετη Πράξη στη σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο δημόσιο βιβλίο του αρ. 3 ν.2844/2000 (Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, αριθμ. πρ. 588/8.11.2021, τόμος 13, αριθ σελίδας 78).

Η Intrum Hellas 2 DAC, η οποία παραμένει μοναδικός δικαιούχος των ως άνω απαιτήσεων, ανέθεσε, αρχικά, τη διαχείριση των απαιτήσεων από το αποκτηθέν χαρτοφυλάκιο στην εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (εφεξής, η «Quant»), ενώ από τις 5/12/2022 η διαχείριση των αντίστοιχων απαιτήσεων ανατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (εφεξής, η «Intrum Hellas»), με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, 11526, Αθήνα, Αττική, νομίμως αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του αρ. 1 του ν. 4354/2015.

Τονίζεται δε ότι η κατά τα ανωτέρω ανάθεση διαχείρισης δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχόμενων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των οφειλών. Η παρούσα στοχεύει στην ενημέρωση φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις ως άνω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω (κληρονόμοι), εταίροι νομικών προσώπων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκηση νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ. αναφερόμενοι ως τα «Υποκείμενα των Δεδομένων») ότι συνεπεία της ανωτέρω αλλαγής του διαχειριστή των απαιτήσεων, τα προσωπικά τους δεδομένα, θα διαβιβασθούν από την Quant στην Intrum Hellas, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Intrum Hellas 2 DAC, προς το σκοπό διαχείρισης των ανωτέρω απαιτήσεων.

Σημειώνεται δε ότι μέχρι την αντικατάστασή της, η Quant θα συνεχίσει να τηρεί προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων που συνδέονται με τις απαιτήσεις στο χαρτοφυλάκιο Earth και να εξυπηρετεί, ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον ορισμό στον Κανονισμό, τυχόν αιτήματα αυτών για την άσκηση των δικαιωμάτων τους εκ του Κανονισμού κι αφορούν στην περίοδο της εκ μέρους της διαχείρισης των απαιτήσεων. Από την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Earth στην Intrum Hellas, τόσο η τελευταία όσο και η Intrum Hellas 2 DAC, νόμιμη δικαιούχος των απαιτήσεων, ενεργούν έκαστη ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον ορισμό στον Κανονισμό, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και καθορίζουν ανεξάρτητα η μια από την άλλη τους σκοπούς της επεξεργασίας με τις ευθύνες και αρμοδιότητες εκάστης να αντανακλώνται στην παρούσα Ενημέρωση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ο Κανονισμός, ο Ν. 4624/2019 και κάθε άλλη διάταξη που διέπει τη χρήση και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ενεχόμενων στις υπό διαχείριση απαιτήσεις και στο πλαίσιο της ως άνω αντικατάστασης διαχειριστή και καθ’ όλη την περίοδο διαχείρισης, η Intrum Hellas, ενεργώντας ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα συλλέγει από την Τράπεζα ως πωλήτρια του χαρτοφυλακίου καθώς και, ενδεχομένως, από τρίτες πηγές και δημόσια προσβάσιμα αρχεία και θα επεξεργάζεται για λογαριασμό της και για λογαριασμό και εκ μέρους της Intrum Hellas 2 DAC δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υποκειμένων των Δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των απαιτήσεων και της εκτέλεσης των συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν έννομες υποχρεώσεις που βαρύνουν την Intrum Hellas 2 DAC ή την Intrum Hellas, όπως π.χ. υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και αναφοράς σε εποπτικές Αρχές καθώς και για τη δικαστική ή εξώδικη προάσπιση και επιδίωξη των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Intrum Hellas 2 DAC σε σχέση με τις υπό διαχείριση απαιτήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 1-3 του Ν.4354/2015, όπως ισχύει.

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που δύνανται να τύχουν επεξεργασίας για τους ανωτέρω σκοπούς είναι ιδίως στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης κατοικίας/ αλληλογραφίας και τηλέφωνα καθώς και στοιχεία οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης αναφορικά με τις άνω απαιτήσεις και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα προς συλλογή και επεξεργασία προσωπικά δεδομένα δύνανται να αφορούν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το νομικό πρόσωπο με όπως ενδεικτικά, νόμιμοι εκπρόσωποι, πραγματικοί δικαιούχοι, διαχειριστές ή μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης, εν ενεργεία ή διατελέσαντες, εταίροι ή μέτοχοι, αρμόδιοι προς επικοινωνία ή εξουσιοδοτηθέντες ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της δικαιούχου των απαιτήσεων για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού).

Η περίοδος διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων θα είναι η απολύτως αναγκαία, δηλαδή θα διατηρηθούν μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοσχερή εξόφληση ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο απόσβεση των αποκτηθεισών/ υπό διαχείριση απαιτήσεων, εκτός εάν επιβάλλεται από έννομη υποχρέωση ή επιτρέπεται, στο πλαίσιο δίκης, τυχόν μακρύτερη περίοδος διατήρησής τους. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαιτήσεων, δύνανται να γίνουν αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων στη διάθεση της Intrum Hellas τρίτοι, όπως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 νόμιμα εγγεγραμμένες στο Μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες και υπάλληλοι κτηματολογικών γραφείων, δικαστές και γραμματείς δικαστηρίων, πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) οι οποίοι έχουν συνάψει με την Intrum Hellas σύμβαση για την παροχή προς αυτήν των υπηρεσιών τους. Επίσης, αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων ενδέχεται να γίνουν λοιποί οφειλέτες, εγγυητές ή κατ’ άλλο τρόπο ενεχόμενοι ή συνδεόμενοι με τις αποκτηθείσες/ υπό διαχείριση απαιτήσεις και τις συμβάσεις αυτών καθώς και τυχόν εξουσιοδοτημένα για επικοινωνία με την Intrum Hellas πρόσωπα στο μέτρο που τα δεδομένα αυτά αφορούν στην ενημέρωση, διαπραγμάτευση, ρύθμιση, αποπληρωμή ή δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων.

Από την ημερομηνία ανάθεσης της διαχείρισης στην Intrum Hellas κι έπειτα, για οποιοδήποτε θέμα που απορρέει από τη διαχείριση των απαιτήσεων και σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων, ως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης, φορητότητας και ανάκλησης της συγκατάθεσης (όπου η συναίνεση αποτελεί τη νόμιμη βάση επεξεργασία) ή/ και τυχόν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Intrum Hellas με τους εξής τρόπους:

  • μέσω της φόρμας που διατίθεται στην ιστοσελίδα https://www.intrum.gr/dsr-form/
  • επιστολικά στη διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, 11526, Αθήνα, Αττική ή
  • με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DPOIntrumHellas@gr.intrum.com

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενδέχεται να μην γίνει αποδεκτή ή να μην επιφέρει το σκοπούμενο αποτέλεσμα εάν δεν βασίζεται σε νόμιμο και βάσιμο λόγο ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, ή εάν υφίσταται νόμιμος σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η Intrum Hellas θα απαντήσει εγγράφως, αιτιολογημένα κι εντός του χρονικού ορίου που ορίζει ο Κανονισμός σε κάθε αίτημα για άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι αρμόδια Εποπτική Αρχή για θέματα προσωπικών δεδομένων και εξέταση σχετικών διαφορών είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στη διάθεση της Intrum Hellas, τυχόν τρίτους αποδέκτες, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων εκ του Κανονισμού καθώς και το χρόνο τήρησης, για τη μεν Intrum Hellas στην αναλυτική «Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» της στην ιστοσελίδα http://intrum.gr/data-privacy/, για τη δε Intrum Hellas 2 DAC στην αναλυτική Δήλωση περί Απορρήτου η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.intrum.gr/3rd-party-privacy-notice/, μετά την ανάληψη της διαχείρισης από την Intrum Hellas.

Intrum Hellas 2 DAC

Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

QQuant Master Servicer Μον Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.