ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ολοκλήρωση μεταβίβασης της διαχείρισης απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου «Pillar»

Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Pillar Finance Designated Activity Company», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (εφεξής, η «Pillar Finance DAC») ανακοίνωσε την ολοκλήρωση μεταβίβασης του χαροφυλακίου «Pillar» στην εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», έπειτα από την αρχική ανάθεση της διαχείρισής του στην εταιρεία με την επωνυμία «Do Value Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις». Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων και εμπραγμάτων εξασφαλίσεων των απαιτήσεων αυτών). Σχετικές καταχωρίσεις πραγματοποιηθήκαν ενώπιον του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών. Ο διορισμός της QQuant ως διαχειριστή των απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου «Pillar» σε αντικατάσταση της Do Value θα ισχύει από την ημερομηνία της καταχώρησης της οικείας σύμβασης διαχείρισης στο Δημόσιο Βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, η οποία θα είναι η 15η Μαΐου 2023.

Η Pillar Finance DAC απέκτησε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων (ν. 3156/2003).

Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου «Pillar» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων των τελευταίων μηνών στη δευτερογενή αγορά. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η QQuant ενδυναμώνει την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά των ανεξάρτητων διαχειριστών.