ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Oδηγός
Υποβολής

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται
  • Αμέσως μετά την παραλαβή του παραπόνου σας και την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, θα παραλάβετε βεβαίωση παραλαβής.
  • Θα μελετήσουμε προσεκτικά και διεξοδικά το θέμα που μας αναφέρατε.
  • Σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετα στοιχεία θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
  • Στη συνέχεια το θέμα σας διερευνάται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της Εταιρείας.
  • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης, ενημερώνεστε εγγράφως με την απάντησή μας για το θέμα που μας θέσατε.
Χρόνος ανταπόκρισης στο παράπονό σας

Στόχος μας είναι η δίκαια επίλυση κάθε παράπονου που μπορεί να προκύψει με τον συναλλασόμενο όσο πιο άμεσα γίνεται. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν και εντός του προβλεπόμενου από το κανονιστικό πλαίσιο χρόνου των 45 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του παραπόνου σας.

Για πιο πολύπλοκα ζητήματα μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διερεύνησή και η απάντηση του παραπόνου σας.

Ενημέρωση για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων


Η Quant δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Quant, παρέχονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας: https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre/