ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Νόμο 4624/2019

Η QQUANT MASTER SERVICER Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (εφ’ εξής αποκαλούμενη «Quant») η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015 και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Υπεύθυνη ή Εκτελούσα την Επεξεργασία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (εφ’ εξής αποκαλούμενο «ΓΚΠΔ»  ή «GDPR»), τον Ν. 4624/2019 και τη λοιπή εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της η Quant διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατόπιν ανάθεσής τους από τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και από Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 1β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

1.Αντικείμενο

Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την Quant για την προστασία των φυσικών προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας για την εκτέλεση του έργου της σύμφωνα με τον σκοπό αδειοδότησης και λειτουργίας της.

Η Quant διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στον ιστότοπό της: www.qquant.gr

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα πολιτική.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Πολιτική Cookies καθώς και οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας «qquant.gr» αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Quant και των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων.

2.Ορισμοί

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό (online) αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

«Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων» το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 

«Ιστότοπος» η Ιστοσελίδα «qquant.gr», εφ’ εξής αποκαλούμενη «Ιστοσελίδα».

«Χρήστες» ή «Χρήστης» ονομάζεται ο επισκέπτης της Iστοσελίδας καθώς και ο εγγεγραμμένος στην Πλατφόρμα χρήστης.

3.Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας

Η Quant συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα δυνάμει των ακόλουθων νομικών βάσεων και για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών:

3.1 Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή η επεξεργασία των δεδομένων εξυπηρετεί την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Quant προς τρίτους ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, για τους σκοπούς:

 • Της διαχείρισης της οφειλής και ειδικότερα για την ταυτοποίηση του οφειλέτη και των λοιπών ενεχομένων και την επικοινωνία μαζί του, την κατάρτιση κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα με την σχετική ελληνική νομοθεσία την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής, την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών του, την επιδίωξη της είσπραξης των τυχόν οφειλόμενων ποσών καθώς και την επικοινωνία μαζί του με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξή του για τη διευθέτηση των οφειλών του.
 • Της ηλεκτρονικής, τηλεφωνικής και έντυπης επικοινωνίας.
 • Της εξέτασης και διαχείρισης παραπόνου που υποβάλλεται σε σχέση με τις υπηρεσίες της Quant.

3.2 Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Quant ως Υπεύθυνου ή Εκτελούντος την επεξεργασία, για τους σκοπούς:

 • Της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους οφειλέτες των απαιτήσεων των χαρτοφυλακίων.
 • Της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω) και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις Αρχών ή δικαστηρίων.  

3.3 Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της Quant  και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, για τους σκοπούς:

 • Της ορθής και αποτελεσματικότερης λειτουργίας και διαχείρισης του Ιστοτόπου.
 • Της διερεύνησης και τυχόν επίλυσης τεχνικών θεμάτων στο πλαίσιο παροχής των διαδικτυακών υπηρεσιών.
 • Της προστασίας των προσώπων και αγαθών της Quant μέσω κλειστού συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV).

3.4 Όταν η επεξεργασία είναι δυνατή εφόσον προηγουμένως έχει παρασχεθεί ρητώς η συγκατάθεση των υποκειμένων, για τους σκοπούς:

 • Της εξέτασης αίτησης υποψηφιότητας ως εργαζομένου στην Quant.
 • Της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν τα υποκείμενα με το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μέσω της χρήσης των cookies.
 • Της συλλογής και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων και δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και λήψη των αντίστοιχων δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. 
 • Της επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών εγγράφων για τη ρύθμιση οφειλής.

Στις περιπτώσεις αυτές υφίσταται το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή προ της ανάκλησής της.

Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 

Η Quant επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων συμμορφούμενη με τις κάτωθι νομικές και εποπτικές υποχρεώσεις:

 • Τα άρθρα 1-3 του  Ν. 4354/2015 και την υπ’ αρ.118/19.5.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • Τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 – Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021, και όπως εκάστοτε ισχύουν, και οιαδήποτε άλλη κανονιστική και εκτελεστική πράξη ή απόφαση, που εκδίδεται σε σχέση με τα ανωτέρω. 
  Την υπ’ αρ. 2501/2002 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει μετά των σχετικών Αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Πράξη αυτή επιβάλλει υποχρεώσεις ενημέρωσης και γενικά προϋποθέσεις διαφάνειας, καθώς και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων των οφειλετών.
  Το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε ισχύει (ειδικότερα, ο Ν. 4557/2018 ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2015/849/ΕΕ, ο Ν.4734/2020 ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2018/843/ΕΕ και ο Ν.4816/2021 ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2018/1673/ΕΕ  και η υπ’ αρ. 281/5/17.3.2009, Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης, καθώς και όλες οι σχετικές Πράξεις, Αποφάσεις και εκτελεστικές εγκύκλιοι οιασδήποτε αρμόδιας Αρχής, όπως εκάστοτε ισχύουν.).
 • Την υπ’ αριθ. 172/1/29.05.2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους εποπτευόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (Κανονισμός eIDAs), το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, το οποίο παραμένει σε ισχύ κατά το μέρος του που δεν αντιτίθεται με τον Κανονισμό eIDAs, το κανονιστικό πλαίσιο της «Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» το σχετικό με τις ψηφιακές υπογραφές, καθώς και ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης  – Νόμος 4727/2020. Επίσης, το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Προεδρικό Διάταγμα 25/2012 για την Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια, και τυχόν συναφές νομοθετικό πλαίσιο.
 • Τον Ν. 3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4038/2012 και εκάστοτε ισχύει, ο οποίος επιβάλλει μεταξύ άλλων την υποχρέωση καταγραφής του περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. 
 • Τον Νόμο 3471/2006 για το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τον Νόμο 3917/2011  για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων.
 • Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υποβολή εποπτικών αναφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος και διεξαγωγή ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Τις εκάστοτε Αποφάσεις, Οδηγίες, Συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4.Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ως άνω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας («ελαχιστοποίηση των δεδομένων») και διενεργείται με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας. 

Ειδικότερα συλλέγονται και τίθενται υπό επεξεργασία:

4.1. Τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και των λοιπών ενεχομένων των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η Quant είναι όσα έχουν διαβιβασθεί από τις Τράπεζες που χορήγησαν το δάνειο ή/ και την πίστωση, καθώς και όσα συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές:

 • Τους δικαιούχους στους οποίους πωλήθηκαν και μεταβιβάστηκαν οι απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις από Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά Ιδρύματα.
  • Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1α του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
  • Δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.
  • Απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων .

Τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και λοιπών ενεχομένων, αφορούν τα παρακάτω:

 • Την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας («Γνώρισε τον Πελάτη σου», KYC), δεδομένα επικοινωνίας  (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό, κινητό κ.λπ.).
 •  Την οικογενειακή και την οικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος, της φερεγγυότητας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων απαιτούνται που αφορούν την προσωπική κατάσταση, καθώς και ειδικές κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας ή/και εξαρτώμενων μελών της οικογενείας ή άλλως συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224 /2013 της Τράπεζας της Ελλάδος.
 • Δεδομένα από την τήρηση και εξυπηρέτηση των συμβάσεων που περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.
 • Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και η συχνότητα των επικοινωνιών και συναντήσεων με τους υπαλλήλους της Quant.
 • Ιστορικό πληρωμών των οφειλών και δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών και παροχής υπηρεσιών πληρωμών.
 • Ιστορικό νομικών ενεργειών και δικαστικής διεκδίκησης απαιτήσεων.
 • Επιστολές ή εξώδικες επιστολές οι οποίες έχουν ανταλλαγεί αναφορικά με οφειλές.
 • Τέλος, ενδέχεται να συνδυάζoνται πληροφορίες που κοινοποιούνται με άλλες πληροφορίες που διατηρούνται, όπως, πληροφορίες συστήματος σχετικά με τη συχνότητα επικοινωνιών, τις ημερομηνίες, τις ώρες και τις τοποθεσίες των συναντήσεων με τους εργαζομένους της Quant, καθώς και πληροφορίες που είναι δημόσια προσβάσιμες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn κ.λπ.). 

4.2. Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την χρήση του Ιστοτόπου:

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον κοινοποιηθούν. Δεν απαιτείται εγγραφή για την χρήση της Ιστοσελίδας, παρά μόνο για τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας. Μπορούν να κοινοποιηθούν πληροφορίες εφόσον συμπληρωθούν φόρμες που εν γένει περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: όνομα, τίτλος, εταιρεία / έδρα, email και αριθμοί τηλεφώνου / fax, και οι οποίες παρέχονται σε οθόνες αιτήματος πληροφοριών. 

Κατά την πλοήγησή στον Ιστότοπο , συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες τεχνικής φύσης όπως:

 • Η Διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που ταυτοποιεί τον υπολογιστή του Χρήστη ή άλλη παρόμοια συσκευή κάθε φορά που συνδέεται στο διαδίκτυο, επιτρέποντας σε υπολογιστές και διακομιστές να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους στο δίκτυο. Η Quant μπορεί να συλλέγει τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση του υπολογιστή στον Ιστότοπο, τις πληροφορίες αναγνωριστικού σύνδεσης (login), δεδομένα όπως τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ρυθμίσεις ζώνης ώρας, τύποι και εκδόσεις plug-in προγραμμάτων περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, με σκοπό τη συγκέντρωση μη προσωπικών στοιχείων προς ανάλυση και αποτύπωση τάσεων (trending).
 • Ο Ενιαίος Εντοπιστής Πόρου (Uniform Resource Locator ή «URL») είναι η διεύθυνση συγκεκριμένου ιστοτόπου ή αρχείου στο διαδίκτυο. Η Quant μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Χρήστη, όπως καταγραφή της πλήρους περιήγησης (clickstream) στις σελίδες του Ιστοτόπου κατά την πρόσβαση, περιήγηση και έξοδό από αυτόν (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ημερομηνίας και ώρας), στοιχεία που προβλήθηκαν ή για τα οποία πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, χρόνο ανταπόκρισης σελίδας, σφάλματα φόρτωσης, διάρκεια επίσκεψης συγκεκριμένης σελίδας, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως δεδομένα κύλισης, «κλικ» και αλληλεπίδραση σελίδας κατά τη μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού πάνω από συγκεκριμένο σημείο (mouseover) και μέθοδοι εξόδου από τις σελίδες. 
 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή (web server) που «υποστηρίζει» τον Ιστότοπο και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) της ηλεκτρονικής συσκευής του Χρήστη (υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής)  που χρησιμοποιείται κατά την επίσκεψή στον Ιστότοπο. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από την Πολιτική Cookies.

4.3. Ειδικά για τους αιτούντες εργασία – υποψήφιους εργαζομένους, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Quant καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνουν εν γένει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα για την προηγούμενη απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες καθώς και οποιοδήποτε άλλο δεδομένο συμπεριλαμβάνεται στο βιογραφικό ή την συνοδευτική επιστολή προς την Quant. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προσκληθεί για συνέντευξη, ενδέχεται να συλλεγούν και κάποια επιπλέον προσωπικά δεδομένα καθώς και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας για συγκεκριμένες θέσεις. Τέλος, ενδέχεται, να διατηρηθούν πληροφορίες των υποψηφίων που ελήφθησαν από τα πρόσωπα που πήραν συνέντευξη. 

4.4. Χρήση Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης – CCTV από την Quant ως υπεύθυνος επεξεργασίας με σκοπό την προστασία προσώπων ή και αγαθών προκειμένου να προστατεύει τον χώρο της εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο. 

Δεδομένα εικόνας από το σύστημα βιντεοσκόπησης των χώρων της Quant στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές σημάνσεις τηρούνται για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο που προβλέπεται. 

5.Εκτίμηση Αντικτύπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η Quant ως υπεύθυνος επεξεργασίας διενεργεί, εκτίμηση των επιπτώσεων των πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ και τις εκάστοτε Αποφάσεις κατάρτισης Καταλόγου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων.

6.Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

6.1 Για τους σκοπούς διαχείρισης των οφειλών, και συμπλήρωσης αιτήσεων που βρίσκονται στον Ιστότοπο, αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι παρακάτω:

 • Πιστωτικά Ιδρύματα των οποίων τα χαρτοφυλάκια διαχειρίζεται η Quant.
 • Εταιρείες στις οποίες μεταβιβάστηκαν χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις από Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά Ιδρύματα. Οι εταιρείες αυτές έχουν καταστεί οι δικαιούχοι των απαιτήσεων τις οποίες διαχειρίζεται η Quant. 
 • Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, σε περίπτωση που οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
  • Δικηγόροι και δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες συμβολαιογράφοι και δικαστήρια.
  • Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του Νόμου 4354/15 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  Η Quant μπορεί να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές ή αν άλλως απαιτείται από το νόμο ή από διαταγή αρμοδίου δικαστηρίου ή Αρχής. Η ως άνω επεξεργασία θα συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται από το νόμο.
 • Πάροχοι υπηρεσιών (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τρίτοι), που διορίζονται από την Quant για συγκριμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων, όπως πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης δεδομένων και αρχείων ή πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής η/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων ή πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τα εκάστοτε υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια (εκτιμητές ακινήτων, εμπειρογνώμονες, μηχανικοί, σύμβουλοι διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.) ή πάροχοι ελεγκτικών και λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών (ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές κ.λπ.) ή πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής περιοδικών ενημερώσεων (statements) και γραπτών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργαζόμενων Τραπεζών και των δικτύων τους για το σκοπό της πραγματοποίησης πληρωμών έναντι των οφειλών και την εν γένει εξυπηρέτησή των οφειλετών μέσω των δικτύων τους στην Ελλάδα.
 • Υπάλληλοι της Quant οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης/ρύθμισης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο.

6.2 Το Σύστημα Πληροφοριών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., το οποίο αποτελεί την κεντρική βάση δεδομένων με σκοπό τη συγκέντρωση και διάθεση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς οικονομικών πληροφοριών με σκοπό επεξεργασίας την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη και διαχείριση πιστωτικών συμβάσεων με αφερέγγυους πελάτες και, εν γένει, από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων. Ειδικότερα συλλέγονται, διαβιβάζονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στις κάτωθι βάσεις δεδομένων, οι οποίες τηρούνται από την Τειρεσίας Α.Ε.: I) στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και/ή II) στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (Σ.Σ.Χ.),  λαμβανομένης υπόψη της συγκατάθεσης που έχει ήδη δοθεί στην Τράπεζα ή στην Quant από τον εκάστοτε οφειλέτη και ενεχόμενο σε απαίτηση.

Ειδικότερα και ενημερωτικά σημειώνεται ότι:

 • Στο Σ.Α.Υ. καταχωρούνται δεδομένα σχετικά με την πιστωτική συμπεριφορά φυσικών προσώπων και εταιρειών (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, πτωχεύσεις κ.λπ.).
 • Στο Σ.Σ.Χ. περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με την κατάσταση χορηγήσεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες-καταναλωτές (ενήμερες οφειλές, οφειλές σε καθυστέρηση κλπ.). Υπεύθυνος επεξεργασίας των Σ.Α.Υ. και Σ.Σ.Χ. είναι η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» (Δήμος Αμαρουσίου, Αλαμάνας 1, ΤΚ 151 25).

6.3 Ειδικά για τους αιτούντες εργασία – υποψήφιους εργαζομένους, τα προσωπικά τους δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο στους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της Quant, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να σταλούν σε συνεργαζόμενες  εταιρείες καθώς και σε συνεργάτες της Quant, που αναλαμβάνουν εργασίες σχετικές με τη λειτουργία της μεταξύ τους σύμβασης, όπως ενδεικτικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας, συνεργαζόμενα με την Quant γραφεία ευρέσεως εργασίας, εταιρείες παροχής σεμιναρίων και εκπαίδευσης, για συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης και για τη διενέργεια cognitive tests ή/και technical skills assessment tests μέσα από συνεργαζόμενες πλατφόρμες και την παροχή των στοιχείων τους σε αυτές, φοροτεχνικούς και νομικούς σύμβουλους, τρίτα μέρη που διενεργούν ελέγχους στην Quant στο πλαίσιο των κανονιστικών υποχρεώσεων της Quant ή υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Πρόσβαση στα στοιχεία των αιτούντων εργασία – υποψηφίων εργαζομένων, παρέχεται μόνο κατόπιν της συναίνεσης τους και εφόσον έχουν λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής και την έχουν αποδεχθεί κατά την υποβολή του βιογραφικού. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες της Quant θα ενεργούν είτε ως συνυπεύθυνοι της επεξεργασίας, καθορίζοντας τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, είτε θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Quant, δεσμευόμενοι και στις δύο περιπτώσεις από τους όρους της παρούσας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, με βάση πάντοτε τις κατάλληλες εγγυήσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

6.4 Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται για τους δηλωθέντες κατά τη στιγμή της συλλογής σκοπούς. Η Quant ενδέχεται επίσης να κοινοποιεί δεδομένα σε άλλα μέλη του Ομίλου, δηλαδή σε συνδεδεμένες εταιρείες της, τη μητρική της εταιρεία και τις θυγατρικές της, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχει αναθέσει με σύμβαση την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης σχέσεων πελατών (customer relationship management – «CRM») και ανάλυσης δεδομένων και μηχανών αναζήτησης, οι οποίοι συνδράμουν στη βελτιστοποίηση του Ιστοτόπου. Η Quant ενδέχεται επίσης να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες για την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή να κοινοποιεί πληροφορίες σε συνεργάτη ή συνεργάτες της, στο πλαίσιο υλοποίησης προωθητικών ενεργειών, σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.

6.5 Η Quant για προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε τρίτα μέρη για δική τους χρήση και των οποίων είναι αποδέκτης, δεν τα πωλεί ούτε τα μεταβιβάζει για σκοπούς μάρκετινγκ. Η Quant διατηρεί το δικαίωμα χρήσης ή κοινοποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών εφόσον απαιτείται από το νόμο ή εφόσον εύλογα θεωρείται ότι η εν λόγω χρήση ή κοινοποίηση απαιτείται για την προστασία των δικαιωμάτων της Quant και/ή για τη συμμόρφωση με εντολή αρμόδιας κατά νόμο Αρχής ή με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση κοινοποίησης ή διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων ή εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, για την προστασία των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων ή της ασφάλειας της Quant, των πελατών της ή τρίτων.  Στα προαναφερόμενα περιλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από τον κίνδυνο απάτης και περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου.

7. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων προς Τρίτες χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς

Η Quant ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην περίπτωση αυτή θα διασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των υποκειμένων και οι κατάλληλες εγγυήσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ, μέσω της εφαρμογής των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (Standard Contractual Clauses) όπως καθορίζονται από την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/914 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2021 «σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και του Παραρτήματος αυτής, καθώς και από λοιπές σχετικές Εκτελεστικές του Κανονισμού Αποφάσεις και τα τυχόν Παραρτήματά τους. 

Η Quant δύναται επίσης να αποθηκεύει Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες ή περιοχές δικαιοδοσίας εκτός του τόπου εγκατάστασης των υποκειμένων. Κοινοποιώντας προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπό της, οι Χρήστες συναινούν στην προαναφερθείσα διασυνοριακή μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων τους σε τρίτες χώρες.  Η  Quant δεσμεύεται για τη λήψη κάθε ευλόγως απαιτούμενου μέτρου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα υπόκεινται σε ασφαλή επεξεργασία και πάντοτε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Quant δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες, εφόσον: α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον  συντρέχει μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων: i) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Quant ή ii) υπάρχει σχετική υποχρέωση της Quant από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση, iii) το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε ρητώς στην προτεινόμενη διαβίβαση, αφού ενημερώθηκε για τους πιθανούς κινδύνους, iv) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και της Quant ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, v) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης η οποία συνήφθη προς όφελος του υποκειμένου των δεδομένων μεταξύ της Quant και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

8. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Η Quant έχει λάβει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει προσηκόντως το προσωπικό της και δεσμεύει όλους τους συνεργάτες της, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με συμβάσεις που διέπονται από τα εχέγγυα και τις διασφαλίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα, οι Χρήστες του Ιστοτόπου της Quant θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους ιστοτόπους, ως προς τους οποίους η Quant δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενό τους.

9.Δικαιώματα Υποκειμένων

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία ασκούνται κατ’ αρχήν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο υπό τον όρο ότι δεν συντρέχουν οι περιορισμοί στην άσκησή τους που προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο:

 Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο υφίστανται επεξεργασία, και, αν συμβαίνει αυτό, ενημέρωση για  το ποια δεδομένα έχουν συλλεγεί και υφίστανται επεξεργασία από την Quant, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες καθώς και το χρόνο τήρησής τους.

Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων, υποβάλλοντας στην Quant δήλωση διόρθωσης ή συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων ώστε να καταστούν πλήρη και ακριβή.

– Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: 

 1. όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 
 2. όταν ανακαλείται η συγκατάθεση επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, χωρίς αναδρομική ισχύ, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 3. όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης, 
 4. όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, 
 5. όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών προσωπικά δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσης του ίδιου εάν είναι άνω των 16 ετών ή, εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, κατόπιν συγκατάθεσης που παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, στις εξής περιπτώσεις: 

 1. όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να επαληθεύσει η Quant την ακρίβεια τους, 
 2. όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαγραφής της προηγούμενης παραγράφου και αντί της διαγραφής, ζητείται   ο περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, 
 3. όταν δεν χρειάζονται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 4. όταν υπάρχουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία και μπορεί να ασκηθεί δικαίωμα εναντίωσης, μέχρι να επαληθεύσει η Quant του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του υποκειμένου των δεδομένων, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην ανάγκη εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Quant ή τρίτος, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Quant.

Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι η λήψη σε κατάλληλο μορφότυπο και διαβίβασή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν παρασχεθεί στην Quant, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσης ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχει παρασχεθεί στην Quant, σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση.

Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλων νόμων, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις αιτήματος περιορισμού, διαγραφής δεδομένων ή και εναντίωσης, ενώ η Quant υποχρεούται να τα διατηρήσει και να τα επεξεργάζεται βάσει νόμου.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Quant ως ακολούθως :
-Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο: Επικοινωνία – Quant (qquant.gr)
-Με επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων: ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 66, 15125 Μαρούσι, Αθήνα , Ελλάδα ή μέσω email dpo@qquant.gr

-Στην ως άνω διεύθυνση και email μπορείτε να επισυνάψετε:

 • την φόρμα άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων σας, που πηγάζουν από τον ΓΚΠΔ (Υπόδειγμα 1)                 
 • την φόρμα αιτήματος παροχής αρχείου καταγεγραμμένων κλήσεων (Υπόδειγμα 2)                 

Η Quant θα απαντήσει χωρίς οικονομική επιβάρυνση στην Αίτηση, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός (30 ημερών) από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η Quant ενημερώνει για τυχόν παράταση της ως άνω προθεσμίας εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Ειδικότερα:

– Εάν το υποβληθέν αίτημα δεν ικανοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υφίσταται η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, www.dpa.gr, email: contact@dpa.gr], καθώς και προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.
– Εάν το αίτημα κριθεί από την Quant ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβληθεί η καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα για την ικανοποίηση του αιτήματος ή να μην δοθεί συνέχεια στο αίτημα, με αιτιολογημένη απόφαση της Quant.

10. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Quant διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σχέσης με την εταιρία ή το πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας με την Quant δεν γίνει αποδεκτό, τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτερου χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (Σ.Α.Υ.) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., η περίοδος διατήρησης των σχετικών δεδομένων είναι από (δύο) 2 έως (δέκα)10 έτη (αναλόγως της κατηγορίας των δεδομένων).

Στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (Σ.Σ.Χ.) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., η περίοδος διατήρησης των σχετικών δεδομένων είναι (πέντε) 5 έτη. 

Κάθε καταγεγραμμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και το αρχείο καταγραφής των στοιχείων των σχετικών τηλεφωνικών επικοινωνιών για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3758/2009, όπως ισχύει), θα τηρούνται για ένα (1) χρόνο.

Ειδικά για τους αιτούντες εργασία – υποψήφιους εργαζομένους, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία. Όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια μετά από το πέρας δύο (2) ετών. Εάν ο υποψήφιος εργαζόμενος αποδεχθεί πρόταση συνεργασίας με την Quant, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί πριν την πρόσληψη, θα αποτελέσουν μέρος του προσωπικού του αρχείου και θα διατηρηθούν καθ’ όλη την διάρκεια απασχόλησής του καθώς και για κάποια επιπλέον έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, για την εκπλήρωση των νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεών της Quant ή για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών απαιτήσεων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα που θα ξεπερνά τα δύο (2) έτη.

Τα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης θα διατηρούνται για διάστημα επτά (7) ημερών.

Σε περίπτωση μεταβολής των προβλεπόμενων χρόνων τήρησης των προσωπικών δεδομένων από τον νόμο ή από κανονιστικές πράξεις, οι ανωτέρω χρόνοι τήρησης των δεδομένων θα μειώνονται ή θα αυξάνονται αναλόγως.

11. Συνεργασία με Υπεύθυνους και Εκτελούντες την Επεξεργασία

Για την εκπλήρωση του σκοπού της  και των συμβατικών της υποχρεώσεων η QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π συνεργάζεται με Υπεύθυνους και Εκτελούντες την επεξεργασία, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο κεφάλαιο 6 παράγραφος 6.1. Ο κατάλογος Υπευθύνων και Εκτελούντων την επεξεργασία είναι αναρτημένος στο Ιστότοπο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Quant (qquant.gr) και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις εκάστοτε μεταβολές.

Ι. Ιδιοκτήτες Χαρτοφυλακίων

ΙΙ. Πιστωτικά Ιδρύματα

 • Παγκρήτια Τράπεζα

ΙΙΙ. Συνεργαζόμενες Δικηγορικές Εταιρείες και Γραφεία

 • Κρέτση Α. & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Ηλιού Ηλία 9 & Νικομάχου, Αθήνα, 11631 | business@kretsi.gr
 • Χαρακτηνιώτης Ι. & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία | Μέρλιν 10, Αθήνα, 10671 | info@charaktiniotis.gr
 • Νικόλαος Α. Ανδρικόπουλος & Συνεργάτες | Κηφισίας 35, Αθήνα, 11523 | 
 • Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Νέου Φαλήρου 6Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233 | info@sioufaslaw.gr
 • Τσαφαράς Χ. Σπύρος & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο | Ζωοδόχου Πηγής 3, Αθήνα, 10678 | tsafaraslaw@tsafaras.gr
 • Gravitas Law Δικηγορική Εταιρεία Μαρακάκης Ι. & Συνεργάτες |Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, Καλλιθέα, 17671 | info@gravitaslaw.gr
 • Ε. Συμβουλάκης – Δ. Τσάγκου – Α. Συμβουλάκη | Κυρίλλου Λουκάρεως 1, Αθήνα, 11471 | info@stslaw.gr
 • Αθανασία Σταυροπούλου & Συνεργάτες | Κόνιαρη 45, Αθήνα, 11471| info@stavropoulou-law.gr
 • Ψύχας Ευάγγελος & Συνεργάτες | Αρτέμιδος 36, Μοσχάτο, 183 45 | info2@psychaslawoffices.gr
 • Χανικιάν Δικηγορική Εταιρεία | Μπούσγου 20, Πεδίον Άρεως, 11374 | cs@hanikianlaw.gr
 • AKMA Law Firm | Λ. Μεσογείων 306 & Λοχ. Δεδούση 1, Αθήνα, Τ.Κ. 15562 | akontopoulos@akontopoulos.gr
 • Α.Ε. ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Λυκαβηττού 17 Αθήνα 106 73 | smartlaw@smartlaw.gr
 • Fragou Law Firm | Αριστείδου 6, Αθήνα 10559 | info@flf.gr
 • Τζαννίνη Ε. & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο | Πατησίων 89, Αθήνα, 10434 | info@gianninilaw.eu
 • Σωτήριος Ναούμ & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία / Πολυτεχνείου 17Β, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54626 / sotiriosnaoum@hotmail.com
 • Δικηγορικό Γραφείο Έλενας Βυτόγιαννη & Συνεργατών / Δραγάτση 2-4, Πειραιάς, ΤΚ 16672 / elenavytogiannislaw@gmail.com
 • Θεόδωρος Σούμπασης & Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο/ Πατριάρχου Ιωακείμ 22, Θεσσαλονίκη , ΤΚ 54635 / theodoros@soubassis.gr
 • Εμμανουήλ Ρόδιος – Κρυστέλλα Σπανάκη & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία / Ιπποκράτους 203, Αθήνα, ΤΚ 11472/ info@skslaw.gr
 • Ζωή K. Αντιπαριώτη & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία / Ιπποκράτους 2 & Ακαδημίας, Αθήνα, TK 10679 / zoi_ant@yahoo.gr
 • Κασσάνδρα Μωραίτη / Κουκουναριών 6, Άνοιξη / kassmor28@gmail.com
 • Παπαστύλος & Συνέταιροι Δικηγορική Εταιρία / Παπαρηγοπούλου 1 & Λ. Αλεξάνδρας 51, Αθήνα / mailbox@gplawfirm.gr
 • Παναγιώτης Λάππας & Συνεργάτες / Πανεπιστημίου 44, Αθήνα, ΤΚ 10679 / plappas@lappaslaw.com
 • Ευαγγελία Μητράγκα – Νατσίνα / Β. Φόρη 1, ΤΚ 50131 , Κοζάνη / natsinas@otenet.gr
 • Βικτωρία Νικάκη / Περικλέους 20, Χολαργός, ΤΚ 15561 / vnikaki@icloud.com
 • Χρήστος Γ. Πήλιος, ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ – ΠΗΛΙΟΣ Δικηγορική Εταιρία / Λεωφόρος Κηφισίας 40, Αθήνα, ΤΚ 11526 / c.pilios@apclawfirm.gr
 • Ανθή Φλωροπούλου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία / Μιλτιάδου 27 & Σοφ. Βενιζέλου 44, Χαλάνδρι, ΤΚ 15232 / anthi@floropoulou-partners.com
 • Rhetor Law Firm, Ζάχος Παπαμιμίκος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία / Σκουφά 10, Αθήνα, 10673 / info@rhetor.gr
 • Ευστράτιος Γ. Ευστρατιάδης / Ν. Κουντουριώτου 13, Θεσσαλονίκη, 546 25 / | senior@efstratiadislawoffice.gr

12. Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία : QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Διακριτικός Τίτλος : QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.
Έδρα : Λεωφ. Κηφισίας 66, 15125 Μαρούσι, Αθήνα , Ελλάδα
ΓΕΜΗ : 143190101000
Τηλέφωνο : 216 000 2000

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 66, 15125 Μαρούσι, Αθήνα , Ελλάδα
Τηλέφωνο : 216 000 2000
Email: dpo@qquant.gr

Τελευταία Ενημέρωση 24.10.2023