Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

 

Η QQUANT MASTER SERVICER Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (QQuant) η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Υπεύθυνη ή Εκτελούσα την Επεξεργασία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της η QQuant διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατόπιν ανάθεσής τους, καθώς και από Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 1β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

Αντικείμενο

Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την QQuant για την προστασία των φυσικών προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας για την εκτέλεση του έργου της σύμφωνα με τον σκοπό αδειοδότησης και λειτουργίας της.
Η QQuant διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στον ιστότοπό της: www.qquant.gr

Ορισμοί

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,

«επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

«εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Νομική Βάση Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η QQuant επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών για τους σκοπούς της διαχείρισης της οφειλής τους σύμφωνα με τα άρθρα 1-3 του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

Η QQuant επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα συμμορφούμενη με τις κάτωθι νομικές και εποπτικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται και οι οποίες απορρέουν από το Ν. 4354/2013, και την υπ’ αρ.118/19.5.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν:

• τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, και άρθρα 1 και 4 του Ν. 4224/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν, και οιαδήποτε άλλη κανονιστική και εκτελεστική πράξη ή απόφαση, που εκδίδεται σε σχέση με τα ανωτέρω),
• την υπ’ αρ. 2501/2002 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει (η οποία επιβάλλει υποχρεώσεις ενημέρωσης και γενικά προϋποθέσεις διαφάνειας, καθώς και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων των οφειλετών),
• το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε ισχύει (ειδικότερα, Ν. 3691/2008, υπ’ αρ. 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Οδηγία 2005/60/ΕΕ, Οδηγία 2015/849/ΕΕ, Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης, καθώς και όλες οι σχετικές Πράξεις, Αποφάσεις και εκτελεστικές εγκύκλιοι οιασδήποτε αρμόδιας αρχής),
• το άρθρο 8 του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, το οποίο επιβάλλει την υποχρέωση καταγραφής του περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Κάθε τέτοια καταγεγραμμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και το αρχείο καταγραφής των στοιχείων των σχετικών τηλεφωνικών επικοινωνιών για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3758/2009, όπως ισχύει), θα τηρούνται για ένα χρόνο.
• υποβολή εποπτικών αναφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος και διεξαγωγή ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος, και

Η ως άνω επεξεργασία των δεδομένων εξυπηρετεί την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της QQuant προς τρίτους, καθώς και την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων αυτής. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της QQuant δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας. Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.

Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν όσα έχουν συλλεχθεί από την Τράπεζα που σας χορήγησε το Δάνειο η/ και την Πίστωση, καθώς και όσα συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές:

• Τους δικαιούχους στους οποίους πωλήθηκαν και μεταβιβάστηκαν απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις από Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά Ιδρύματα
• Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1α του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
• Δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους
• Απευθείας από εσάς

Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν τα παρακάτω:

• την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς σας («Γνώρισε τον Πελάτη σου», KYC), δεδομένα επικοινωνίας σας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό, κινητό κ.λπ.)
• την οικογενειακή και την οικονομική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος σας, της φερεγγυότητάς σας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων παρέχονται από εσάς (συμπεριλαμβανομένων που αφορούν την προσωπική σας κατάσταση καθώς και ειδικές κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις απευθείας από εσάς όπως δεδομένα υγείας σας η/και εξαρτώμενων μελών της οικογενείας σας) ή άλλως συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224 /2013 της Τράπεζας της Ελλάδος,
• δεδομένα από τη λειτουργία της/των σύμβασης/σεών σας,
• δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας και σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις,
• το ιστορικό πληρωμών της οφειλής σας και δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών και παροχής υπηρεσιών πληρωμών,
• επιστολές ή εξώδικες επιστολές οι οποίες έχουν ανταλλαγεί αναφορικά με την οφειλή σας.
• Δεδομένα εικόνας από το σύστημα βιντεοσκόπησης των χώρων της QQuant στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές σύμφωνα με το νόμο σημάνσεις.

Η QQuant επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς διαχείρισης της οφειλής σας και ειδικότερα για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας , την κατάρτιση κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα με την σχετική ελληνική νομοθεσία την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής σας , την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας , την επιδίωξη της είσπραξης των τυχόν οφειλόμενων ποσών καθώς και την επικοινωνία μαζί σας με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξή σας για τη διευθέτηση των οφειλών σας.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Για τους σκοπούς της διαχείρισης της οφειλής σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι οι παρακάτω:

• υπάλληλοι της QQuant οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας ,τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης/ρύθμισης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο
• εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, σε περίπτωση που το χρέος σας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο,
• δικηγόροι και δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες συμβολαιογράφοι και δικαστήρια,
• Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του Νόμου 4354/15 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχείρισης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και
• πάροχοι υπηρεσιών (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τρίτους), που διορίζονται από την QQuant για συγκριμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης αρχειοθέτησης, διαχείρισης δεδομένων και αρχείων ή πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής η/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων ή πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τα εκάστοτε υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ή πάροχοι εκλεκτικών και λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών (ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές κ.λπ.) ή πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής περιοδικών ενημερώσεων (statements) και γραπτών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργαζόμενων Τραπεζών και των δικτύων τους για το σκοπό της πραγματοποίησης πληρωμών έναντι της οφειλής σας και την εν γένει εξυπηρέτησή σας μέσω των δικτύων τους στην Ελλάδα.

Η QQuant μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα σας στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε άλλες αρμόδιες κρατικές αρχές (όπως η αρμόδια αρχή του άρθρου 10 του Ν. 3758/2009 κλπ.) ή αν άλλως απαιτείται από το νόμο ή από διαταγή αρμοδίου δικαστηρίου ή Αρχής. Η ως άνω επεξεργασία θα συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται από το νόμο.

Τέλος, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, για τους σκοπούς της διαχείρισης της οφειλής σας, η QQuant θα προβαίνει στα ακόλουθα:

• θα διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται σε σας στις κάτωθι βάσεις δεδομένων, οι οποίες τηρούνται από την Τειρεσίας Α.Ε.: I) Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και/ή II) Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (Σ.Σ.Χ.), καθώς και
• θα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στα παρακάτω αρχεία, που τηρούνται από την Τειρεσίας Α.Ε.: I) Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (Σ.Α.Υ.) ή/και II) Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (Σ.Σ.Χ.), λαμβανομένης υπόψη της συγκατάθεσης που έχετε ήδη δώσει στην Τράπεζα.

Ειδικότερα και ενημερωτικά σημειώνεται ότι:

– Στο Σ.Α.Υ. καταχωρούνται δεδομένα σχετικά με την πιστωτική συμπεριφορά φυσικών προσώπων και εταιρειών (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, πτωχεύσεις κλπ.), και η περίοδος διατήρησης των σχετικών δεδομένων είναι από 2 έως 10 έτη (αναλόγως της κατηγορίας των δεδομένων).
– Στο Σ.Σ.Χ. περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με την κατάσταση χορηγήσεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες-καταναλωτές (ενήμερες οφειλές, οφειλές σε καθυστέρηση κλπ.), και η περίοδος διατήρησης των σχετικών δεδομένων είναι 5 έτη. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ΣΑΥ και Σ.Σ.Χ. είναι η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» (Δήμος Αμαρουσίου, Αλαμάνας 1, ΤΚ 151 25).

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων προς Τρίτες χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς

Η QQuant ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες). Στην περίπτωση αυτή θα διασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων σας που εγγυάται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 καθώς και η αποτελεσματική άσκησή τους.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η QQuant έχει λάβει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά κα οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει προσηκόντως το προσωπικό της και δεσμεύει όλους τους συνεργάτες της, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με συμβάσεις που διέπονται από τα εχέγγυα και τις διασφαλίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τα Δικαιώματά σας

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχήν να ασκήσετε χωρίς οικονομική επιβάρυνση και με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο :
Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας έχει συλλέξει υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες καθώς και το χρόνο τήρησης τους
Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή, υποβάλλοντας στην Εταιρία σχετική δήλωση με τα ακριβή προσωπικά δεδομένα σας
Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν πλήρη, υποβάλλοντας στην εταιρία σχετική δήλωση με τα πλήρη προσωπικά δεδομένα σας
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις :, i. όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. iii. όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης, iv. προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, v. όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών προσωπικά δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσης του ή η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, στις εξής περιπτώσεις: i. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει η QQuant την ακρίβεια τους, ii. όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαγραφής της προηγούμενης παραγράφου και αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, iii. Όταν η QQuant δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων
Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της QQuant,
Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στην Εταιρία σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσής σας ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης
Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει στην Εταιρία, σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση.

Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλων νόμων, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που αιτηθείτε τον περιορισμό, τη διαγραφή δεδομένων ή και την εναντίωση ενώ η Εταιρία υποχρεούται να τα διατηρήσει και να τα επεξεργάζεται βάσει νόμου.

Για όλα τα ανωτέρω και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία μας ως ακολούθως :
– μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο: www.qquant.gr
– με επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων: ταχυδρομικά στη διεύθυνση Παραδείσου 16, 15 125 Μαρούσι ή μέσω email dpo@qquant.gr

Η QQuant θα απαντήσει χωρίς οικονομική επιβάρυνση στην Αίτησή σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός (30 ημερών) από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Ειδικότερα και αναφορικά:

– Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η QQuant θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
– Εάν το αίτημα σας κριθεί από την Εταιρία ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η QQuant διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρία ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με την QQuant δεν γίνει αποδεκτό, τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτερου χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, οι ανωτέρω χρόνοι τήρησης των δεδομένων θα μειώνονται ή θα αυξάνονται αναλόγως.

Συνεργασία με Υπεύθυνους και Εκτελούντες την Επεξεργασία

Για την εκπλήρωση του σκοπού της  και των συμβατικών της υποχρεώσεων η QQUANT MASTER SERVICER Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π συνεργάζεται με τους ακόλουθους Υπεύθυνους και Εκτελούντες την Επεξεργασία:

 

 • ABS METEXELIXIS S.A.
 • Κρέτση Α. & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Ηλιού Ηλία 9 & Νικομάχου, Αθήνα, 11631 | business@kretsi.gr
 • Cepal Hellas Financial Services S.A. | 209-211 Λ.Συγγρού, Αθήνα, 17121 | cepalcorporate@cepal.gr
 • Χαρακτηνιώτης Ι. & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία | Μέρλιν 10, Αθήνα, 10671 | info@charaktiniotis.gr
 • Δελέτη Βερονίκη Δικηγορικό Γραφείο | Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, 10564 | infolaw@deletilaw.gr
 • Τζαννίνη Ε. & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο | Πατησίων 89, Αθήνα, 10434 | info@gianninilaw.eu
 • First Call S.A. | Πειραιώς 40, Μοσχάτο, 18346 | info@firstcall.gr
 • Π. Φλάμπουρας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Ανδρούτσου 143, Πειραιάς, 18532 | flampouraslaw@fplaw.gr
 • Φράγκου Α.  Δικηγορική Εταιρεία | Πλατεία Κοραή 3, Αθήνα, 10564 | info@flf.gr
 • Mellon Contact Services S.A. |  Πειραιώς 74A, Πειραιάς, 18547 | info.gr@mellongroup.com
 • Jure Δικηγορική Εταιρεία | Αμερικής 21, Αθήνα, 10672 | jure@jure.gr
 • Νικόλαος Α. Ανδρικόπουλος & Συνεργάτες | Κηφισίας 35, Αθήνα, 11523 | info@nandrikopoulos.gr 
 • Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Νέου Φαλήρου 6Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233 | info@sioufaslaw.gr
 • Τσαφαράς Χ. Σπύρος & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο | Ζωοδόχου Πηγής 3, Αθήνα, 10678 | tsafaraslaw@tsafaras.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία : QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Διακριτικός Τίτλος : QQUANT MASTER SERVICER Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.
Έδρα : Παραδείσου 16, 15125 Μαρούσι
ΓΕΜΗ : 143190101000
Τηλέφωνο : 216 000 2000

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
Διεύθυνση: Παραδείσου 16, 15125 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 216 000 2000
Email: dpo@qquant.gr

Τελευταία Ενημέρωση 28.11.2018