ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Όροι Χρήσης

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ QUANT

1. Εισαγωγικά 

Η «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (εφ’ εξής «Quant») διαχειρίζεται απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα,  με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, ΤΚ 15125 Μαρούσι, και είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ υπό τον αριθμό  143190101000. 

Η Quant έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της Απόφασης υπ’ αρ. 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’4171/30.11.2017, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 118/19.5.2017, όπως ισχύουν.

Οι Όροι Χρήσης που περιέχονται στο παρόν, μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για την χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου, και πιο συγκεκριμένα, της Ιστοσελίδας «qquant.gr» (εφ’ εξής η «Ιστοσελίδα») αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Quant και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας για την χρήση τους. 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, καθώς διέπουν την πρόσβασή και την πλοήγησή στην Ιστοσελίδα και στην Πλατφόρμα, την χρήση τους από εσάς, την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Πλατφόρμα. 

Η Ιστοσελίδα και η Πλατφόρμα ονομάζονται από κοινού στο παρόν «Διαδικτυακός Τόπος».

2. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας και της Πλατφόρμας θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. 

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στην Πλατφόρμα πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε το πεδίο «Επιβεβαιώστε πώς έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». 

Ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται από τους Όρους Χρήσης σε κάθε επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα και στην Πλατφόρμα. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι μόνο αν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης μπορείτε να κάνετε χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου, να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα και να πλοηγηθείτε στην Ιστοσελίδα και στην Πλατφόρμα.

3. Υποχρεώσεις επισκέπτη και χρήστη

Ο επισκέπτης της Iστοσελίδας καθώς και ο εγγεγραμμένος στην Πλατφόρμα χρήστης (εφ’ εξής από κοινού ονομαζόμενοι «Χρήστες» ή «Χρήστης») επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο και το περιεχόμενό του για νόμιμους μόνο σκοπούς και σύμφωνους με τους παρόντες Όρους Χρήσης, με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Επίσης, οφείλει να μην ενθαρρύνει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή άλλη δραστηριότητα που παραβιάζει τα δικαιώματα της Quant ή τρίτων και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο.

Ο Χρήστης οφείλει να μην προσπαθήσει να αναλύσει ή να δοκιμάσει την ευπάθεια του Διαδικτυακού Τόπου, να μην προβεί σε καμία ενέργεια που επιβαρύνει αδικαιολόγητα ή υπερβολικά την υποδομή ή τα συστήματα του Διαδικτυακού Τόπου ή τα δίκτυα της Quant ή οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται με τον Διαδικτυακό Τόπο, να προστατεύει τον Διαδικτυακό Τόπο από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, καθώς και να σέβεται τα μέτρα ασφάλειας και ταυτοποίησης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Διαδικτυακό Τόπο ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με αυτόν. 

Ο Χρήστης απαγορεύεται να προσπαθεί να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, ιδιαίτερα σε προσωπικά στοιχεία άλλων Χρηστών, ενότητα ή λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και της Πλατφόρμας ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή δίκτυο συνδεδεμένο στον Διαδικτυακό Τόπο, ούτε στις Υπηρεσίες που προτείνονται σε αυτόν, με hacking ή χρήση οποιουδήποτε άλλου παράνομου μέσου, όπως μηχανισμούς, προγράμματα, αλγόριθμους ή άλλες αυτόματες μεθόδους με σκοπό τη λήψη δεδομένων, εγγράφων ή πληροφοριών.

Τέλος, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο ασφαλή ηλεκτρονικό εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή, κινητό, tablet), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, πρόγραμμα προστασίας από ιούς, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτείται προκειμένου να συνδεθεί και να αποκτήσει πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο. 

4. Περιορισμός Ευθυνών

H Quant καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και την ενημέρωση των πληροφοριών που διανέμονται στην Ιστοσελίδα και στην Πλατφόρμα και διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει και να μεταβάλει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενό τους. Η Quant εφαρμόζει γενικά αποδεκτά πρότυπα ασφαλείας, προγράμματα προστασίας από ιούς και συστήματα προστασίας.

Παρ’ όλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα, την αδιάκοπη μετάδοση των πληροφοριών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και την χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Ως Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου, συμφωνείτε ότι η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και πρωτοβουλία και οποιαδήποτε πληροφορία  σας παρέχουμε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, δεν αποτελεί, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε σύμβασης, συναλλαγής ή άλλης πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση. Δεν ευθυνόμαστε για ζημίες ή διαφορές που προκύπτουν από την χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

Εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Quant και των Χρηστών, και στον μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Quant προσφέρει τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και το περιεχόμενο αυτού «ως έχει» για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τον Διαδικτυακό Τόπο και την χρήση του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Quant δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κεκρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας ή απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη. 

Η Quant δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για: (Α) λάθη, ανακρίβειες, (Β) οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκύψει από την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, (Γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου, (Δ) ιούς, trojan horses, που μπορεί να μεταδοθούν από τον Διαδικτυακό Τόπο ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο, και, (Ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί από την χρήση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.  

Ελλείψει διαφορετικής υποχρεωτικής νομικής ρύθμισης, η Quant σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι των Χρηστών βάσει οποιουδήποτε νομικού συλλογισμού που αφορά σε ειδικές, τυχαίες ή προκαλούμενες ζημίες που προκύπτουν από την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ακόμη και αν η Quant είναι ενημερωμένη για την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών. Οι Χρήστες αποδέχονται ρητώς ότι η Quant δεν θα ευθύνεται για το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε παράνομη ή προσβλητική συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου μέρους και αποδέχονται εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο οποιασδήποτε προσβολής ή ζημίας από τους ανωτέρω λόγους. 

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Quant οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση εκ μέρους των Χρηστών, αναλαμβάνουν οι Χρήστες την υποχρέωση αφ’ ενός να παρέμβουν στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφ’ ετέρου να αποζημιώσουν την Quant στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης αλλά και για κάθε ζημία την οποία τυχόν υποστεί.

Εάν οι Χρήστες δεν σέβονται αυτούς τους Όρους Χρήσης και αν η Quant δεν αντιδρά αμέσως, αυτό δεν σημαίνει ότι η Quant παραιτείται από τα δικαιώματά της να ενεργήσει στη συνέχεια. 

5. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, κειμένων, ειδήσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ονομασιών και περιγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, λογισμικού, απεικονίσεων, παρουσίασης και τρόπου διάρθρωσης του περιεχομένου, εικόνων, φωτογραφιών, ανήκει στην Quant και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων. 

Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο προστατεύονται με ευθύνη των νoμίμων δικαιούχων τους.

Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Quant, δεν επιτρέπεται η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, αντιγραφή, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, διαγραφή, παρουσίαση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή μέσο χρήση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου της Quant για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση των Χρηστών, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι με τo ανωτέρω σας παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

6. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), ενδέχεται να οδηγηθείτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των νομίμων δικαιούχων τους. Η Quant δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που αυτοί περιέχουν, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των Χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποιας μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία εκ μέρους της Quant, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους μπορεί να παραπεμφθείτε διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Quant δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, τον νόμο 4624/2019 και κάθε άλλη σχετική διάταξη, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Ως Χρήστες της Ιστοσελίδας και της Πλατφόρμας σας ενημερώνουμε ότι γίνεται επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων που ήδη νομίμως έχουμε στην κατοχή μας και, επιπλέον, με την Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, όπως ενδεικτικά όσα αναφέρονται κατωτέρω στον όρο 10.1., καθώς και διεύθυνση IP, ώρα και ημερομηνία επίσκεψης στην Ιστοσελίδα ή στην Πλατφόρμα. 

Η  Quant εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Διαδικτυακό Τόπο. 

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και, επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διαβίβασή τους στον Διαδικτυακό Τόπο και κάθε τέτοια διαβίβαση πραγματοποιείται με δικό σας κίνδυνο. Από τη στιγμή που λάβουμε τις πληροφορίες σας, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και εφαρμογές ασφαλείας με σκοπό να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη διάδοση, πρόσβαση ή άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον Διαδικτυακό μας Τόπο χρησιμοποιούνται για τους δηλωθέντες κατά τη στιγμή της συλλογής σκοπούς. Η Quant ενδέχεται επίσης να κοινοποιεί δεδομένα σε άλλα μέλη του Ομίλου, δηλαδή σε συνδεδεμένες εταιρείες της, τη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχουμε αναθέσει με σύμβαση την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό της. Τέλος, η Quant ενδέχεται να πραγματοποιεί διασυνοριακή μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των προϋποθέσεων που θέτει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και τα νόμιμα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων, θα βρείτε στην Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την οποία σας ζητούμε να διαβάσετε προσεχτικά. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και θα τη βρείτε στο σύνδεσμο https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre/ αναρτημένη και στην Ιστοσελίδα και στην Πλατφόρμα. 

8. Ανήλικοι

Η Quant κατανοεί τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των ανηλίκων, ιδίως σε περιβάλλον διαδικτύου. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά ούτε απευθύνεται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε ούτε διατηρούμε εν γνώσει μας πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας με τους τρόπους που περιγράφονται στο τέλος του κειμένου των Όρων Χρήσης.

9. Χρήση Cookies και εμπιστευτικότητα 

Στον Διαδικτυακό Τόπο  χρησιμοποιούμε Cookies για διαφορετικούς σκοπούς, με στόχο να παρέχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό για τους Χρήστες περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

10.1. Εισαγωγικά

Ενώ μπορείτε να περιηγηθείτε σε οποιοδήποτε πεδίο της Iστοσελίδας, για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτή. Το δικαίωμα να εγγραφούν και να κάνουν χρήση της Πλατφόρμας, παρέχεται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών τα οποία κατέχουν Α.Φ.Μ. και Κωδικό Πελάτη που τους έχει δοθεί από την Quant. Εάν δεν πληροίτε αυτά τα κριτήρια δεν επιτρέπεται η εγγραφή σας στην Πλατφόρμα. Επισημαίνεται ότι οι προσωπικές πληροφορίες που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας πρέπει να είναι έγκυρες. Προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας θα πρέπει να προχωρήσετε σε εγγραφή και είσοδο στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Πλατφόρμα (εφ’ εξής συνολικά ονομαζόμενες «Υπηρεσίες» ή η κάθε μία από μόνη της «Υπηρεσία»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αναλυτικά εκτίθενται στην επόμενη παράγραφο 10.2. 

10.2. Εγγραφή και Σύνδεση στην Πλατφόρμα

Για να έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών πρέπει αρχικά να πιστοποιηθείτε εισάγοντας τον Α.Φ.Μ. σας, τον Κωδικό Πελάτη καθώς και την ημερομηνία γέννησής σας. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να δώσετε μια έγκυρη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή άλλου Χρήστη, καθώς και να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από 8 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά, με τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα, τουλάχιστον έναν αριθμό και τουλάχιστον ένα σύμβολο. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής θα λάβετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με έναν σύνδεσμο πάνω στον οποίο πρέπει να πατήσετε για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας στην Πλατφόρμα. 

Μετά την εγγραφή σας, συνδέεστε στην Πλατφόρμα εισάγοντας την ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης.

Η Quant αποθηκεύει κάθε πληροφορία που έχετε εισάγει για την εγγραφή, τη σύνδεση και τις ενέργειές σας στα συστήματά της, εκτός από τον κωδικό πρόσβασής σας ακόμα και αν έχετε επιλέξει να είναι αποθηκευμένος κατά την είσοδό σας στην Πλατφόρμα. 

Oι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής τους, καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια, εξουσιοδοτημένη ή μη, πραγματοποιείται υπό την ιδιότητά τους ως Χρήστες της Πλατφόρμας. 

Έχετε την υποχρέωση και την ευθύνη να διατηρείτε μυστικό τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης, να μην παραχωρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε άλλους Χρήστες και να μας ενημερώσετε αμέσως σε περίπτωση παράνομης χρήσης του λογαριασμού σας μέσω των τρόπων επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος των Όρων Χρήσης.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον επαναφέρετε, κατά την είσοδό σας στην Πλατφόρμα, πατώντας στην ένδειξη «Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης».  Εν συνεχεία καταχωρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον Α.Φ.Μ. σας, λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης» και ο σύνδεσμος που αναγράφεται στο κείμενο του μηνύματος σας μεταφέρει στη σελίδα όπου ορίζετε ξανά κωδικό πρόσβασης. 

10.3. Διαθέσιμες Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας

Μετά την είσοδό σας στην Πλατφόρμα παρέχονται οι κάτωθι Υπηρεσίες, ανάλογα με τις καταχωρημένες για εσάς πληροφορίες και εφ’ όσον είναι διαθέσιμη η επιλεγμένη από εσάς Υπηρεσία για τον/τους λογαριασμό/ούς σας, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία από το πλευρικό μενού:

  1. Να δείτε τον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς σας και τις σχετικές συναλλαγές, δηλαδή να ελέγξτε το υπόλοιπό σας, τις πρόσφατες πληρωμές σας. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται οι αναλυτικές κινήσεις του λογαριασμού σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την ανάλυση των κινήσεων του λογαριασμού σας. 
  2. Να κάνετε μια πληρωμή (με εγγραφή στην Πλατφόρμα ή χωρίς εγγραφή).
  3. Να ορίσετε μία υπόσχεση πληρωμής για εκκρεμή πληρωμή της οφειλής σας.
  4. Να κάνετε έναν νέο διακανονισμό της οφειλής σας, δηλαδή να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα διακανονισμού για να εκκαθαρίσετε το οφειλόμενο υπόλοιπό σας. 
  5. Να ζητήσετε να σας καλέσει κάποιος εκπρόσωπός μας.
  6. Να αλλάξετε τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας.

Πιο αναλυτικά οι Υπηρεσίες:

I. Εικόνα των Λογαριασμών και των Συναλλαγών σας

Σας ενημερώνουμε ότι η εικόνα των οφειλών που παρουσιάζεται στα πεδία «Λογαριασμός» και «Συναλλαγές» αφορά οφειλές που περιλαμβάνονται στο υπό διαχείριση από την Quant χαρτοφυλάκιο Asopus LP, PILLAR FINANCE DAC, LOUSIOS Limited ή ABS Metexelixis S.A. 

Προκειμένου να επισκοπήσετε τους λογαριασμούς σας, επιλέγετε το πεδίο «Λογαριασμός» από το πλευρικό μενού της Πλατφόρμας. Εμφανίζεται αρχικά ο προεπιλεγμένος λογαριασμός σας και, αν έχετε παραπάνω του ενός λογαριασμούς, μπορείτε να επιλέξετε από το πεδίο «Αλλαγή Λογαριασμού» όποιον λογαριασμό επιθυμείτε. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σχετικά με τον επιλεγμένο λογαριασμό αναφέρουν τον νόμιμο δικαιούχο  της απαίτησης από την οποία απορρέει η οφειλή, το υπόλοιπο του λογαριασμού, το ληξιπρόθεσμο ποσό της οφειλής και τη σχέση σας ως δανειολήπτη ή εγγυητή στην οφειλόμενη απαίτηση.

Προκειμένου να επισκοπήσετε τις συναλλαγές σας, επιλέγετε το πεδίο «Συναλλαγές» από το πλευρικό μενού της Πλατφόρμας. Στην περίπτωση που έχετε παραπάνω του ενός λογαριασμούς, εμφανίζεται αρχικά ο προεπιλεγμένος λογαριασμός σας, και αν επιθυμείτε επιλέγετε το πεδίο «Αλλαγή Λογαριασμού», απ’ όπου επιλέγετε όποιον από τους λογαριασμούς σας επιθυμείτε και εμφανίζονται οι πληρωμές σας σχετικά με την οφειλή που συνδέεται με τον επιλεγμένο λογαριασμό.   

Στη λίστα των συναλλαγών αναφέρονται το είδος (πληρωμή ή αντιλογισμός) της συναλλαγής, η αξία της συναλλαγής, η ημερομηνία, καθώς και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες  για τη συναλλαγή. Η λίστα συναλλαγών περιλαμβάνει τις πληρωμές που πραγματοποιείτε μέσω της Πλατφόρμας καθώς και τις πληρωμές στις οποίες έχετε προβεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ήτοι πληρωμή σε ταμείο Καταστήματος Τράπεζας ή μέσω web banking.

II. Πληρωμή

Οι πληρωμές γίνονται μόνο με την χρήση χρεωστικής κάρτας (Δωρεάν). 

Για να πραγματοποιήσετε πληρωμή, εφ’ όσον έχετε εγγραφεί και συνδεθεί στην Πλατφόρμα, θα πρέπει να επιλέξετε τον αντίστοιχο λογαριασμό και στη συνέχεια το πεδίο «Κάντε μια πληρωμή». 

Επίσης, χωρίς να απαιτείται εγγραφή σας στην Πλατφόρμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμή πιο γρηγορά κατ’ ευθείαν από την αρχική σελίδα https://myaccount.qquant.gr/. Επιλέξετε το πεδίο «Κάντε μια πληρωμή». Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας αναδυόμενο παράθυρο με τον τίτλο «Κάντε μία πληρωμή» όπου θα πρέπει να ταυτοποιηθείτε εισάγοντας τον Α.Φ.Μ. σας, τον Κωδικό Πελάτη και την ημερομηνία γέννησής σας. Εν συνεχεία, επιλέξτε το πεδίο «Επιβεβαιώστε πώς έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και, μετά, το πεδίο «Πληρωμή». Εφ’ όσον τα στοιχεία που έχετε εισάγει είναι σωστά, θα εμφανιστούν οι λογαριασμοί στους οποίους είστε οφειλέτης ή εγγυητής και μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή. Επιλέξτε τον λογαριασμό αναφορικά με τον οποίο επιθυμείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή και εν συνεχεία το πεδίο «Πληρωμή». 

Στη συνέχεια, και για τις δύο ως άνω δυνατότητες πληρωμής, εμφανίζεται στην οθόνη σας αναδυόμενο παράθυρο με τον τίτλο «Πληρωμή με χρεωστική κάρτα», όπου αναγράφεται το  υπόλοιπό σας και εισάγετε το ποσό πληρωμής. 

Επιλέγοντας «Συνέχεια» μεταφέρεστε στο  ασφαλές περιβάλλον της Everypay Payment Services S.A. (εφ’ εξής «Everypay»). H Everypay είναι  Ίδρυμα Πληρωμών,  εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος νομίμως αδειοδοτημένο (αρ. απόφασης 280/3/23.7.2018, ΦΕΚ Β’ 3010/25.7.2018). Είναι πιστοποιημένο κατά PCI DSS Level 1 (https://www.everypay.gr/).

Εν συνεχεία εμφανίζεται προς συμπλήρωση η φόρμα πληρωμής, όπου πληκτρολογείτε τον αριθμό της χρεωστικής κάρτας, την ημερομηνία λήξης της, το όνομα του κατόχου, καθώς και τον τριψήφιο κωδικό επαλήθευσής της (cvv). Αφού συμπληρώσετε  προσεκτικά όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να πατήσετε στο πεδίο «Συνέχεια» ώστε να γίνει αυθεντικοποίηση μέσω της Τράπεζάς σας και να  ολοκληρωθεί η πληρωμή. 

Η χρέωση της κάρτας πραγματοποιείται εφ’ όσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Διευκρινίζεται ότι είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της κάρτας σας. 

Μόλις εγκριθεί η πληρωμή σας από την Everypay, λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Απόδειξη Πληρωμής» όπου αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το ποσό, η ημερομηνία και η ώρα πληρωμής. Σημειώνεται ότι αν επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής χωρίς εγγραφή στην Πλατφόρμα, δεν θα λάβετε μήνυμα. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της χρεωστικής σας κάρτας δεν αποθηκεύονται από την Quant και από την Everypay.  

Λάβετε υπόψη ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες ώστε να εμφανιστεί η πληρωμή στην Πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται ότι ανεξάρτητα από τις πληρωμές που πραγματοποιείτε μέσω της Πλατφόρμας, μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές μέσω του δικτύου των καταστημάτων Τραπεζών και μέσω web banking, στους ίδιους λογαριασμούς που κάνετε πληρωμές μέχρι σήμερα, όπως σας έχουμε ενημερώσει.

III. Υπόσχεση πληρωμής

Η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε υπόσχεση πληρωμής σας δίνεται εφ’ όσον δεν υπάρχει ήδη καταχωρημένη υπόσχεση πληρωμής στον λογαριασμό σας. 

Για να πραγματοποιήσετε υπόσχεση πληρωμής επιλέγετε πρώτα τον λογαριασμό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως προς την οποία προτίθεστε να ορίσετε πληρωμή, και, εν συνεχεία, το πεδίο «Προγραμματισμός πληρωμής». Ορίζετε το ποσό και την ημερομηνία που προτίθεστε να το καταβάλετε. H πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της Πλατφόρμας ή μέσω των υπολοίπων ως άνω αναφερομένων τρόπων πληρωμής. Λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Υπόσχεσης Πληρωμής» όπου αναγράφονται το ποσό και η ημερομηνία πληρωμής που επιλέξατε. 

Τέλος, μπορείτε να βλέπετε την ημερομηνία και το ποσό της υπόσχεσης πληρωμής που εκκρεμεί επιλέγοντας τον σχετικό λογαριασμό, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

IV. Διακανονισμός οφειλής

Επιλέγοντας από το πλευρικό μενού τις «Διαθέσιμες Προσφορές Διακανονισμού» σας προτείνουμε περισσότερα από ένα  πλάνα αποπληρωμής των οφειλών σας, ανάλογα με το ληξιπρόθεσμο ποσό τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Επιλέγοντας ένα από τα πλάνα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε από μία λίστα την πηγή προέλευσης των χρημάτων με τα οποία θα αποπληρώσετε την οφειλή σας, καθώς και να επιβεβαιώσετε ότι η τήρηση του πλάνου που επιλέξατε είναι εντός των οικονομικών δυνατοτήτων σας και ότι έχετε προσκομίσει ή θα προσκομίσετε στην Quant τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα/στοιχεία.

Στη συνέχεια, λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Αιτήματος Ρύθμισης Οφειλής με έκπτωση» όπου αναγράφονται το ποσό πληρωμής, η συχνότητα πληρωμών, η ημερομηνία και η μέθοδος πληρωμών.

Προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση από την Quant ώστε να ξεκινήσουν να ισχύουν οι όροι του πλάνου αποπληρωμής, θα πρέπει να αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα της πηγής προέλευσης χρημάτων που επιλέξατε. 

Αφού ενεργοποιηθεί το πλάνο αποπληρωμής, στην αρχική σελίδα θα εμφανίζονται οι πληροφορίες του λογαριασμού της υπό ρύθμιση οφειλής και το πλάνο αποπληρωμής με έκπτωση, όπου θα μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και το ποσό της επόμενης δόσης, την περιοδικότητα των δόσεων, καθώς και το εκάστοτε ληξιπρόθεσμο ποσό.

V. Κλήση από εκπρόσωπό μας

Στο κάτω μέρος της Πλατφόρμας επιλέγοντας το πεδίο «Ζητήστε να σας καλέσουμε», σημειώνετε τον αριθμό στον οποίο επιθυμείτε να σας καλέσουμε, επιλέγετε τον λόγο από λίστα τιμών και την μέρα και διάστημα που επιθυμείτε, ώστε να δεχτείτε κλήση από αρμόδιο σύμβουλο της Quant.

VI. Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας

Μέσα από την Πλατφόρμα παρέχεται και η υπηρεσία επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, τηλεφώνων και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από το πλευρικό μενού της Πλατφόρμας επιλέγετε «Στοιχεία Επικοινωνίας». 

Εισάγετε τα νέα στοιχεία επικοινωνίας και στη συνέχεια επιλέξτε το πεδίο «Αλλαγή». Ο αριθμός κινητού σας τηλεφώνου θα πρέπει υποχρεωτικά να ξεκινάει από “69” και του σταθερού τηλεφώνου οικίας σας από “2”. 

Για την αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας πληκτρολογήστε τη νέα σας ηλεκτρονική διεύθυνση και επιλέξτε το πεδίο «Αλλαγή». Θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης στη νέα σας ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου, πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο, αυτή θα ενεργοποιηθεί. Σημειώνεται ότι μετά την αλλαγή θα χρησιμοποιείτε τη νέα σας ηλεκτρονική διεύθυνση για την είσοδό σας στην Πλατφόρμα.

Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση επικοινωνίας σας και ο Α.Δ.Τ. σας δεν μπορούν να επικαιροποιούνται μέσω της Πλατφόρμας. Για επικαιροποίηση τους, καθώς και τηλεφώνων εργασίας, διεθνών τηλεφωνικών αριθμών, ή εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την επικαιροποίηση των στοιχείων σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως περιγράφεται στο τέλος των Όρων Χρήσης.

10.4. Διαγραφή από την Πλατφόρμα

Μπορείτε να διαγραφείτε από την Πλατφόρμα οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την Quant στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@qquant.gr. Κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτε ότι με τη διαγραφή σας από την Πλατφόρμα , το δικαίωμα πρόσβασης σας στην Πλατφόρμα θα παύσει με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παροχή προς εσάς των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Ωστόσο όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήσατε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες (όπως πληρωμές, ρυθμίσεις οφειλών κ.λπ.) μέχρι τη διαγραφής σας παραμένουν σε ισχύ και τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου και, κατ’ ελάχιστον, μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλακτικής μας σχέσης.   

Η Quant διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις Υπηρεσίες της καθώς και να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβασή σας σε όλες ή μέρος αυτών. Μπορεί επίσης να προχωρήσει στη διαγραφή σας από την Πλατφόρμα σε περίπτωση δήλωσης ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων σε εμάς ή σε εκπροσώπους και συνεργάτες μας ή εφ’ όσον διαπιστωθεί η παραβίαση των Όρων Χρήσης. 

11. Εφαρμοστέο δίκαιο 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα δικαστήρια της Αθήνας ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την χρήση και εφαρμογή της Ιστοσελίδας και της Πλατφόρμας, εφ’ όσον δεν επιλυθεί φιλικά.

 12. Γλώσσα

Οι Όροι Χρήσης έχουν καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν εν συνεχεία μεταφραστεί στην αγγλική. Η πρωτότυπη και αυθεντική εκδοχή των όρων είναι η ελληνική. Σε περίπτωση που προκύπτουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής εκδοχής των Όρων Χρήσης, η εκδοχή των Όρων Χρήσης στα ελληνικά υπερισχύει.

13. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Quant έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του Διαδικτυακού της Τόπου και σας ειδοποιεί σχετικά με τις εκάστοτε ουσιώδεις μεταβολές επισημαίνοντας εμφανώς την τροποποίηση ή τις τροποποιήσεις για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων στην Ιστοσελίδα και στην Πλατφόρμα. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τον Διαδικτυακό Τόπο της Quant ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης. 

Εφ’ όσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και την Πλατφόρμα μετά την ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τροποποιήσεις.

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των Όρων Χρήσης θεωρηθεί μη έγκυρη βάσει νόμου, κανονιστικών ρυθμίσεων ή κατόπιν απόφασης αρμοδίου δικαστηρίου, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

14. Περισσότερες πληροφορίες

  • τηλεφωνικά: +30 216 000 2000 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00πμ έως τις 19:00μμ 
  • μέσω τηλεμοιοτυπίας (Φαξ.): +30 216 000 2090  
  • μέσω  μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@qquant.gr,
  • μέσω της Ιστοσελίδας στην Ενότητα «Επικοινωνία – Υποβολή Παραπόνου» στον σύνδεσμο Φόρμα Υποβολής Παραπόνου – Quant (qquant.gr)

 

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2022