Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαφάνεια - Αποτελεσματικότητα - Ακεραιότητα

Η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η ακεραιότητα, και η εφαρμογή των νόμων και του κανονιστικού πλαισίου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των μετόχων, των συνεργατών και όλων των πελατών μας. Για να τις διασφαλίσουμε, εφαρμόζουμε ένα αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που διέπει το σύνολο της λειτουργίας της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (‘Quant).

Εποπτικό Πλαίσιο

Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δηλαδή της οφειλής που έχει ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση έναντι δανείου ή πίστωσης που έχει λάβει από μια τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, διέπεται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο έχει θεσπίσει το Ελληνικό κράτος με συγκεκριμένη νομοθεσία και η Τράπεζα της Ελλάδος ως Εποπτική Αρχή με πολιτικές και οδηγίες.

Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4224/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος θέσπισε τον Αύγουστο του 2014 τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, με έναρξη εφαρμογής την 31η Δεκεμβρίου 2014. Τον Αύγουστο του 2016 εκδόθηκε ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376). Ακολούθως με την 392/1/31.05.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αναθεωρείται εκ νέου ο Κώδικας Δεοντολογίας και καταργείται η προαναφερόμενη υπ’αριθμ 195/1/29.07.2016 απόφαση ΕΠΑΘ.

Ο Κώδικας καταρτίστηκε με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και περιγράφει τα βήματα που οφείλουν να ακολουθούν οι δανειολήπτες, αλλά και οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και την απαιτούμενη ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να αναδεικνύεται η καταλληλότερη λύση για κάθε περίπτωση.

Μάθετε περισσότερα για τον Κώδικα Δεοντολογίας και την εφαρμογή του στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ανεξάρτητη Διακυβέρνηση

Στην Quant κάνουμε πράξη όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης για την αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Η εταιρία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και εποπτεύεται από αυτήν.  Για τη διασφάλιση της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, η QQuant έχει θεσπίσει όργανα ελέγχου που αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ειδικότερα η  εταιρική διακυβέρνηση της Quant καθορίζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών μέσα στον οργανισμό θεσπίζοντας:

  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Επιτροπές
  • Κώδικα Δεοντολογίας[  QUALCO Group Code of Ethics and Standards of Professional Conduct – Ισχύει για όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας. Παρέχει το πλαίσιο αρχών, κανόνων, συμπεριφορών και αποφάσεων που οφείλουμε να ακολουθούμε κατά την επαγγελματική ενασχόλησή μας.
  • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Εξασφαλίζει την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • External Auditors

Δομή Εταιρικής Διακυβέρνησης