Η Εταιρία

Αποτελεσματικότητα – Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η QQuant Master Servicer Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (‘Quant’) δραστηριοποιείται στη διαχείριση απαιτήσεων οι οποίες προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, το 2017 η Quant έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015.

Στόχος της Quant είναι να υποστηρίξει:

Τράπεζες και άλλες εταιρίεςτου χρηματοοικονομικού τομέα


Στην αποτελεσματική διαχείριση και βέλτιστη ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων ιδιωτών και επιχειρήσεων με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.
Περισσότερα

Δανειολήπτεςμε εκπρόθεσμες οφειλές


Στην τακτοποίηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, με βιώσιμες λύσεις που αρμόζουν στην πραγματική οικονομική τους κατάσταση και διευκολύνουν τα σχέδιά τους για το μέλλον.
Περισσότερα

Η έμπειρη ομάδα των ανθρώπων της Quant αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής και σύνθετα μοντέλα ανάλυσης προκειμένου να παρέχει καινοτόμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η ακεραιότητα, και η εφαρμογή των νόμων και του κανονιστικού πλαισίου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην Quant να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μετόχων, των συνεργατών και όλων των πελατών. Για τη διασφάλισή τους, η εταιρία εφαρμόζει ένα αυστηρό πλαίσιο διοίκησης και ανεξάρτητης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται από το ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.