Υπηρεσίες προς Οφειλέτες / Δανειολήπτες

Ακεραιότητα - Διαφάνεια - Αποτελεσματικότητα

Οι περισσότεροι ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν λάβει κάποιο δάνειο ή πίστωση από μία ή και περισσότερες τράπεζες, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της τελευταίας δεκαετίας επέφεραν μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα όλων. Ως αποτέλεσμα, είναι δύσκολο, έως και αδύνατον, για πολλούς δανειολήπτες να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που η τράπεζα από την οποία έχετε λάβει ένα δάνειο, ή άλλος φορέας, αναθέσει στην Quant τη διαχείρισή του, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σχεδιάσουμε μαζί δίκαιες και βιώσιμες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις δικές σας μοναδικές συνθήκες. Είμαστε εδώ, ώστε οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να διαχειριστούν το όποιο χρέος τους και να προγραμματίσουν το μέλλον.

Εάν έχετε ήδη λάβει κάποιο τηλεφώνημα ή κάποια επιστολή από την QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (‘Quant’) ή από το δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν είτε διαδικτυακά είτε καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό +30 216 000 2000.  Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε.

Κανονιστικό Πλαίσιο


Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δηλαδή της οφειλής που έχει ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείριση έναντι δανείου ή πίστωσης που έχει λάβει από μια τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, διέπεται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο έχει θεσπίσει το Ελληνικό κράτος με συγκεκριμένη νομοθεσία και εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος με πράξεις και αποφάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Κώδικας Δεοντολογίας


Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος τον Αύγουστο του 2014, με έναρξη εφαρμογής την 31η Δεκεμβρίου 2014. Τον Αύγουστο του 2016 εκδόθηκε ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας  με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθιερώνει γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά το περιεχόμενο του Κώδικα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε αποσαφήνιση ή περαιτέρω πληροφορία.

Στην Quant εφαρμόζουμε όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις ώστε να βρίσκουμε αποτελεσματικές και δίκαιες λύσεις για δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία ή αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, δανειολήπτες των οποίων το δάνειο έχει περιέλθει σε καθυστέρηση, καθώς και εγγυητές δανείων σε καθυστέρηση, όπου αυτό προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο.

Εάν είστε δανειολήπτης είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως η συνεργασία σας είναι κρίσιμη για την ταχύτερη εξεύρεση μιας αποτελεσματικής και ξεκάθαρης λύσης που θα σας διευκολύνει να τακτοποιήσετε τις δανειακές σας υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:

α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος

β) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτού και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών

γ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του

δ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του -κληρονομιά κ.λπ.- , απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.)

ε) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2014

Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει στο χαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου με νομικές συνέπειες και επιπτώσεις. Δείτε περισσότερα στο σχετικό πεδίο ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ που εμφανίζεται παρακάτω.

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τον Κώδικα, μεταξύ άλλων πηγών πληροφόρησης, και το επίπεδο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης». Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (http://www.efpolis.gr)

Οι πιο βασικές δαπάνες που περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον υπολογισμό είναι οι δαπάνες διατροφής, οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης, οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία, τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων, οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης, τα αγαθά για τη συνήθη οικιακή κατανάλωση, δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση και τη μόρφωση οι δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών, δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας, δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης, δαπάνες υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες (αμοιβές φοροτεχνικών, διοικητικά τέλη, αμοιβές δικηγόρων, αμοιβές συμβολαιογράφων, συνδρομές σε επαγγελματικά σωματεία, ενώσεις, κ.λπ.).

Κάθε δανειολήπτης αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειάς του. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης δηλώνονται στο έντυπο της «Τυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης».

Με τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) καθορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας, διαχείρισης και αντιμετώπισης δανειοληπτών με οφειλές που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ένδειξη πιθανής καθυστέρησης.

Η Δ.Ε.Κ. εφαρμόζεται και ισχύει για όλους τους δανειολήπτες (πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές) και στο πλαίσιο συνεργασίας και εμπιστοσύνης επιτρέπει την έγκαιρη εξεύρεση της κατάλληλης λύσης και επιτυγχάνει την ομαλή αποπληρωμή των οφειλών.

Από τη Δ.Ε.Κ. εξαιρούνται:

α) συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01/01/2015,

β) απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο ν.3869/2010 για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος,

γ) απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση των προς αυτούς χρεών,

δ) απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Στη Δ.Ε.Κ. υπάγονται:

α) Δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα ιδιώτες/ελεύθεροι επαγγελματίες/ ατομικές επιχειρήσεις

β) Νομικά Πρόσωπα: Πολύ μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία έτη που δεν υπερέβη κατά μέσο όρο ποσό € 1.000.000.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2014 εφαρμόζονται τα ακόλουθα πέντε (5) Στάδια Δ.Ε.Κ. κατά τον χειρισμό των δανειοληπτών:


Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

Σε περίπτωση που η καθυστέρηση καταβολής οφειλόμενης δόσης δανείου υπερβεί τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση στον δανειολήπτη σχετικά με την κατάσταση της οφειλής του (ημερομηνία που περιήλθε σε καθυστέρηση, αριθμό και συνολικό ύψος δόσεων που είναι ληξιπρόθεσμες, το άληκτο υπόλοιπο της οφειλής, επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται το μη ενήμερο τμήμα της οφειλής), καθώς και τη δυνατότητα ένταξής του στη Δ.Ε.Κ. με στόχο την εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών του σε καθυστέρηση.

Για την πληρέστερη ενημέρωση επί της Δ.Ε.Κ παρέχεται στον δανειολήπτη ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή μέσω:

 • Του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ το οποίο είναι διαθέσιμο στα γραφεία της εταιρίας
 • Του παρόντος διαδικτυακού τόπου της εταιρίας www.qquant.gr
 • Των ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, δηλαδή στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.  στην  Λεωφ. Κηφισίας 66 στο Μαρούσι Αττικής, ή στον αποκλειστικό τηλεφωνικό αριθμό 216 000 2000 όπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων, παροχής οδηγιών, παραλαβής εγγράφων και δικαιολογητικών για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα.

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ. ο δανειολήπτης απαιτείται να παράσχει πληροφορίες και να προσκομίσει στοιχεία/δικαιολογητικά, αναγκαία, για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβάλλονται. Συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που στο δάνειο ενέχονται συνοφειλέτες ή/και εγγυητές αντίστοιχα στοιχεία υποβάλλονται και για αυτούς.

Τα ανωτέρω έντυπα καθώς και τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση στοιχεία/δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα www.qquant.gr και στα γραφεία της Quant, Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα.

Η υποβολή των εντύπων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

Κατά το στάδιο αυτό αξιοποιείται η πληροφόρηση που παρασχέθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Στάδιο 2, ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές συνθήκες  και να προταθούν οι πιθανές λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση. Εφόσον ο δανειολήπτης είναι Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης/ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση) λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και το επίπεδο των «Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης» και εξετάζεται αν ανήκει σε «Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες»

Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:

 • η περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη,
 • η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών του δανειολήπτη περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του έναντι άλλων ιδρυμάτων ή φορολογικών ή άλλων δημοσίων αρχών ή ασφαλιστικών φορέων,
 • το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη και
 • η μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη της περιόδου ρύθμισης.

Καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια καλής συνεργασίας με τον δανειολήπτη προκειμένου να προσδιοριστεί η ικανότητα αποπληρωμής, με στόχο την πρόταση των κατάλληλων λύσεων γι’ αυτόν.

Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης

Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση η Quant παρέχει προς τον δανειολήπτη που θεωρείται συνεργάσιμος πρόταση μίας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης με ανάλυση όλων των σχετικών όρων, προκειμένου αυτός να κατανοήσει την πρόταση ή και τις διαφορές τόσο μεταξύ των εναλλακτικά προτεινόμενων λύσεων, σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες από μία, όσο και μεταξύ των υφιστάμενων και νέων όρων αποπληρωμής των οφειλών του.

Ο χρόνος παράδοσης της πρότασης δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες, με χρονική αφετηρία την παραλαβή της Τ.Ο.Κ.

Οι εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Λύσεις Ρυθμίσεως: Τροποποίηση της υφιστάμενης συμβάσεως ή αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού.
 • Λύσεις οριστικής διευθετήσεως: Οριστική εξόφληση ή οριστική τακτοποίηση των οφειλών με οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως, ενδεικτικώς, εφάπαξ καταβολή ή άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος μεταβίβαση ή και ρευστοποίηση περιουσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά την παρουσίαση της πρότασης μιας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων από την Quant, ο δανειολήπτης οφείλει να ανταποκριθεί εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, προκειμένου είτε να συναινέσει, είτε να αντιπροτείνει εναλλακτική λύση, είτε να αρνηθεί την πρόταση.

Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης, αυτή αξιολογείται και εντός δυο (2) μηνών από την παραλαβή της. Η Quant θα επικοινωνήσει με τον δανειολήπτη για να τον ενημερώσει ότι συναινεί με την αντιπρόταση, ή θα απαντήσει εγγράφως στον δανειολήπτη ότι την απορρίπτει και παραμένει στην αρχική της πρόταση, ή θα υποβάλει νέα πρόταση, η οποία θα είναι και τελική.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί στην πρόταση (αρχική ή κατόπιν αξιολόγησης αντιπρότασης) εντός του προβλεπόμενου χρόνου (15 εργάσιμές μέρες) ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως «Μη Συνεργάσιμος». Η Δ.Ε.Κ. ολοκληρώνεται και η Quant δικαιούται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής.

Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Αν o δανειολήπτης λάβει έγγραφη ενημέρωση από την Quant ότι έχει χαρακτηριστεί ως «Μη Συνεργάσιμος»  μπορεί να υποβάλει ένσταση συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το «Έγγραφο Ένστασης»  στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα και λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση παραλαβής.

Η δυνατότητα υποβολής έντασης παρέχεται μόνο μια φορά μετά από κάθε εφαρμογή της Δ.Ε.Κ.

Η ένσταση εξετάζεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ενστάσεων της Quant η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.  Η τελική απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, δεόντως αιτιολογημένη, παρέχεται εγγράφως εντός τριμήνου από την υποβολή της ένστασης από τον δανειολήπτη.

Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, γνωστοποιούνται στον δανειολήπτη οι διορθωτικές ενέργειες ή τυχόν αναθεωρημένη λύση και το στάδιο της Δ.Ε.Κ στο οποίο παραπέμπεται εκ νέου η περίπτωση του δανείου του.

Οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Τύποι βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων

Ως βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές.

 • Τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων

Κατατάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής

 • Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης:

Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης με τον δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης έναντι του δανειολήπτη. Η λύση αυτή μπορεί να συνδυάζεται με παράδοση (εθελοντική) της εμπράγματης εξασφάλισης προς μείωση του συνόλου της απαίτησης ή ακόμα και με οικειοθελή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων προς τακτοποίηση της απαίτησης.

O δανειολήπτης που χαρακτηρίζεται ως «Mη Συνεργάσιμος» μπορεί να υποβάλει ένσταση συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το «Έγγραφο Ένστασης» στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα και λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση παραλαβής.

Η δυνατότητα υποβολής έντασης παρέχεται μόνο μια φορά μετά από κάθε εφαρμογή της Δ.Ε.Κ.

Η ένσταση εξετάζεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ενστάσεων της Quant σύμφωνα με τη θεσπισμένη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, δεόντως αιτιολογημένη, παρέχεται εγγράφως εντός τριμήνου από την υποβολή της ένστασης από τον δανειολήπτη.

Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, γνωστοποιούνται στον δανειολήπτη οι διορθωτικές ενέργειες ή τυχόν αναθεωρημένη λύση και το στάδιο της Δ.Ε.Κ. στο οποίο παραπέμπεται εκ νέου η περίπτωση του δανείου του.

Η κατηγοριοποίηση ενός δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμου» συνεπάγεται τον κίνδυνο εκπλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, καθώς και την εξαίρεση από τις ευεργετικές διατάξεις α) του Ν. 3869/2010, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και β) του Ν. 4354/2015, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο πλαίσιο του οποίου, σε περίπτωση μεταβίβασης των απαιτήσεων, δεν μπορεί να χειροτερεύσει η ουσιαστική και δικονομική θέση, ούτε να μεταβληθούν μονομερώς οι όροι ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης που θα συμφωνηθούν με την Εταιρία στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ.

Ο δανειολήπτης ενημερώνεται εγγράφως για την κατηγοριοποίηση του ως μη συνεργάσιμος εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την απόφαση και δύναται να υποβάλει ένσταση συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το «Έγγραφο Ένστασης» στα γραφεία της QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Λεωφ. Κηφισίας 66 15125 Μαρούσι, Αθήνα και λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση παραλαβής.

Στην περίπτωση μη εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης μεταξύ της Εταιρίας και του δανειολήπτη, παρέχεται η δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μέσω του:

 • Συνήγορου του Καταναλωτή(Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα)

Τηλ.: 210 6460612

fax: 210 6460414

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

ιστοσελίδα: http://www.synigoroskatanaloti.gr/

 • Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα)

Τηλ.: 10440, 210 3376700

Fax: 210 3238821

e-mail: info@hobis.gr

ιστοσελίδα: https://hobis.gr/

 • Διαπιστευμένου μεσολαβητή του άρθρου 7 του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2010)
 • Κάθε άλλου φορέα καταχωρημένου στο μητρώο του αρ. 18 της ΥΑ 70330οικ. /09.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1421)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι Ανεξάρτητη Αρχή που συστήθηκε με τον ν. 3297/2004 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός της πολιτείας.

Στις αρμοδιότητες του Συνήγορου του Καταναλωτή εμπίπτουν και οι διαφορές μεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών ιδρυμάτων, αναφορικά με στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, και πιστωτικές κάρτες που έχουν χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα για σκοπούς σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαμεσολαβεί εξωδικαστικά για τη συμβιβαστική και μόνο διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ δανειστών και οφειλετών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.

Στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δανειοληπτών (με ειδικά προβλήματα υγείας) εντάσσονται δανειολήπτες με ειδικά προβλήματα υγείας ( όπως όρασης, ακοής, βαριάς ή μακροχρόνιας ασθένειας, νοητικών προβλημάτων που αιτιολογούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία υιοθετεί εναλλακτικούς, προσαρμοσμένους στη φύση της σχετικής πάθησης, τρόπους επικοινωνίας μαζί τους, οι οποίοι διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται κατάλληλα ανά περίπτωση/κατηγορία πάθησης για τη διευκόλυνσή τους.

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι οι δανειολήπτες είναι υπεύθυνοι για την γνωστοποίηση του προβλήματος υγείας τους στην Εταιρία καθώς και για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τον χειρισμό τους από την τελευταία ως δανειολήπτες -εντασσόμενοι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες- τα οποία θα τηρούνται από την Quant σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, αναφορικά με την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η Quant μπορεί να διαπιστώσει την ακρίβεια και την πληρότητα των υποβληθέντων εκ μέρους των δανειοληπτών οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών και να αναζητήσει πρόσθετα δεδομένα για την περιουσιακή και οικονομική τους κατάσταση από σχετικά αρχεία, περιλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr, τηλ. 210 367 6700), τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.